Onstwedde

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_22_ouderraad.jpg

Elke vestiging van Ubbo Emmius heeft een ouderraad. De ouderraad in Onstwedde bestaat zoveel mogelijk uit ouders van leerlingen van alle leerjaren en woonplaatsen en behartigt de belangen van ouders en leerlingen in schoolzaken.

Ouderraad

In haar zorg voor een optimale onderwijssituatie houdt zij contact met alle geledingen binnen de school en geeft zij tevens haar medewerking aan bijvoorbeeld ouderavonden en open dagen. De ouderraad fungeert als een klankbord voor de directie en heeft ongeveer vier keer per jaar een overleg met de vestigingsdirecteur of diens plaatsvervanger.

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Onstwedde (CVO) 

De ouderraad van Ubbo Emmius is tevens het bestuur van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Onstwedde. Stichting CVO bewaakt en ondersteunt de christelijke identiteit van de school. Om het werk van de stichting te ondersteunen kunnen ouders donateur worden. De donaties worden gebruikt om in voorkomende gevallen iets extra’s te doen voor de leerlingen van Ubbo Emmius Onstwedde. Daarbij valt onder meer te denken aan het leveren van een bijdrage aan ontspannings-voorzieningen, leermiddelen en vieringen etc.

De ouderraad en de MR 

De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de ouder-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan