Onstwedde

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_3_verlof-3.jpg

Nederland kent een leerplicht. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is geheel of gedeeltelijk leerplichtig. Wij verwachten dan ook dat onze leerlingen aanwezig zijn.

Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden opgeroepen voor een gesprek waarna een passende maatregel volgt. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met de ouders.

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Voor het afwezig zijn bij een of meer lessen moet een leerling altijd vooraf toestemming vragen aan de leerlingcoördinator en/of vestigingsdirecteur. Om te beoordelen of uw kind recht heeft op een of meer vrije dagen, gaan we uit van de wettelijke regeling. Dat betekent dat we verzoeken om extra vakantiedagen meestal niet kunnen honoreren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het betreffende leerlingcoördinator en/of vestigingsdirecteur (zie hiervoor de Ubbowijzer).

We spreken van absentie als je vanwege een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school.

De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën:

  • Ziekte
  • Bezoek aan een orthodontist of een specialist
  • Bruiloft, begrafenis, rijexamen e.d.

De school heeft de wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de wet op de leerplicht, om een goede absentieregistratie te voeren. Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren. Leerlingen en ouders kunnen deze absentieregistratie bekijken in Magister.

Melden van verzuim

Als er iets bijzonders is waardoor je niet op school kunt komen willen we graag dat je ouders dit van te voren aan ons doorgeven.

We verzoeken ouders dringend om medische afspraken buiten de lestijd van de leerling te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog, etc.). Bij twijfel kunnen je ouders altijd contact opnemen met de meldkamer of met de leerlingcoördinatoren (zie Ubbowijzer).

Als je door een geldige afwezigheid een proefwerk hebt gemist, dan mag je dit inhalen. Hiervoor zijn speciale inhaaluren na schooltijd. Je maakt daarvoor zelf een afspraak met de docent.

Ziek

Als je niet op school kan komen, verwachten we vóór 08.15 uur een telefoontje naar de conciërge of de administratie.

Tijdens het tweede lesuur wordt nagegaan welke leerlingen afwezig zijn. Als blijkt dat je niet door je ouders bent afgemeld, zal de school diezelfde ochtend telefonisch contact opnemen met je ouders.

Na afloop van de afwezigheid, ben je verplicht een briefje (ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s) in te leveren bij de conciërge met daarop vermeld de datum/data van je afwezigheid.

Als je op school ziek wordt, meld je je persoonlijk af bij de conciërge. Er gaat dan een briefje mee naar huis dat bij terugkomst op school bij de conciërge moet worden inge­leverd. Zodra je veilig thuis bent, bel jij of een van jouw ouders naar school. Dan zijn wij niet langer ongerust. Kan je door andere oorzaken niet op school komen, dan moet er vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de schoolleiding.

Wanneer je regelmatig ziekteverzuim hebt, is het mogelijk dat je wordt opgeroepen voor het verzuimspreekuur van de schoolarts/school-verpleegkundige.

Verlof

Kort verlof
Als je weet, dat je voor kortere tijd absent zult zijn, dan laat je je ouders een briefje schrijven. Dit briefje lever je in bij je leerling-coördinator.

Verlof voor een langere periode
Verlof voor langere tijd moet dit schriftelijk aangevraagd worden. Een brief of een e-mail met opgaaf van reden kun je sturen naar de vestigingsdirecteur of naar het algemene e-mailadres van de school.

Gymnastiek
Als je niet mee kunt gymmen verwachten wij een briefje van een van jouw ouders. Je moet wel bij die gymles aanwezig zijn. Als je langere tijd niet aan de gymles mag deelnemen, moeten je ouders daarover contact opnemen met de docent LO. Van de docent krijg je te horen wat je in dat lesuur moet doen. Mocht deze periode langere tijd gaan duren dan kan de school om een doktersverklaring vragen.

Absentie – Ongeoorloofd verzuim

Te laat
Als je te laat bent, dan meld je je bij de conciërge. Die noteert het in Magister en geeft je een briefje mee voor de docent van wie je les hebt. De conciërge noteert op het briefje of je een geldige reden had om te laat in de les te verschijnen.

Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen:

  • 3x te laat: je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Daar­naast kom je één uur na.
  • 6x te laat: je wordt, samen met je ouders, uitgenodigd op het preventieve spreekuur van de leerplichtambtenaar. Daarnaast kom je een twee uur na.
  • 9x te laat: je krijgt gedurende een week een zogenaamd vierkant rooster. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • 10 x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt. Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Uit de les gestuurd: time-out en rode kaart
Wanneer je de les verstoort kan de docent je een time-out geven. Je krijgt dan een ‘rust’ periode op de gang buiten het lokaal. Zodra het weer kan, ga je de les weer in, in overleg met je docent.

De docent kan er ook voor kiezen om je geen time-out te geven, maar je de les uit te sturen In dat geval meld jij je bij de administratie, mw. N. Hemmen en krijg je een rode kaart. Bij afwezigheid van mw. Hemmen meld je je bij de leerlingcoördinator.

Aan het einde van de les ga je terug naar de docent en bespreek je wat er gebeurde en hoe je dat een volgende keer kunt voorkomen. Er kan door de betreffende docent een passende maatregel worden toegepast. Als er sprake is van regelmatige verwijdering uit de les, zal de leerlingcoördinator, samen met de mentor, ouders uitnodigen voor een gesprek op school.

Als er sprake is van regelmatige verwijdering uit de les, zal de leerlingcoördinator, samen met de mentor, ouders uitnodigen voor een gesprek op school. Vervolgtrajecten worden dan besproken en de leerling wordt besproken in het Locatie Ondersteuning Team (LOT).

Spijbelen
Als je spijbelt worden de gemiste lessen na schooltijd dubbel ingehaald. Bij herhaling volgt een gesprek met je ouders. Ook kun je uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Schorsing
De schoolleiding kan je, met opgaaf van redenen, voor een periode van maximaal één week schorsen. Een besluit tot schorsing wordt mondeling aan jou en schriftelijk aan je ouders/verzorgers meegedeeld. Bij de inspectie wordt melding gemaakt van de schorsing. Een schorsing wordt afgerond door een gesprek met je ouders/verzorgers.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan