Over Ubbo Emmius

Medezeggenschapsraad (MR)

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_2_lestijden.jpg

De medezeggenschapsraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Bij sommige beslissingen is instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR bestaat uit 20 leden, namelijk: vijf ouders, vijf leerlingen en tien personeelsleden.

Leerlingenraad (LR)

Elke locatie van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn bij voorkeur alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgeno­men maatregelen op de locatie. Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de leer­lingcoördinator, teamleiders of bij de schoolleiding. 

De leerlingenraad van een locatie kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschaps­raad. De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingen-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Ouderraad (OR)

Iedere locatie vormt een onderwijskundige eenheid en heeft een eigen ouderraad. Ouders worden zo betrokken bij de locatie en kunnen gevraagd en ongevraagdadvies uitbrengen. De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders binnen de school. De ouderraad kiest één ouder als afgevaardigde voor de Medezeggenschapsraad (MR).

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan