Home > Voor ouders > Aanmelden

Over Ubbo Emmius

Uw kind aanmelden

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-jongens-zagen-klas.jpg

Wordt Ubbo Emmius ook de school van uw kind? We vinden het erg leuk om nieuwe leerlingen te verwelkomen. Hieronder vindt u informatie over hoe de aanmelding verloopt.

Aanmelden

De aanmelding van uw kind gebeurt via een digitale aanmeldprocedure. Mocht u er niet goed uitkomen, dan helpen we u graag. U kunt dan contact opnemen met de vestiging waar u uw zoon/dochter aanmeldt. Onderaan de website vindt u de telefoonnummers van onze vestigingen.

De juiste plaatsing

Naar school gaan is leuker wanneer een leerling zich op zijn plek voelt. Het gaat dan om sfeer en klas, maar vooral ook om het onderwijsniveau. Daarom luisteren we goed naar de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent uw zoon of dochter goed. Daarbij heeft het leerlingvolgsysteem van de basisschool veel informatie over de prestaties van uw kind. Daarom vult de basisschool de zogenaamde plaatsingswijzer in. Die plaatsingswijzer geeft u en ons een duidelijk advies over het beste opleidingsniveau.

Brugklassen

Ubbo Emmius kent brugklassen. In die klassen wordt op het juiste niveau lesgegeven. Het kan zijn dat blijkt dat een niveau voor uw kind te hoog of te laag is. Dan wordt in overleg met u als ouder(s)/verzorger(s) besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige vestigingen werken we met combinatieklassen, dat wil zeggen in een klas wordt op twee niveaus lesgegeven. We hebben bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan iedere nieuwe leerling alvast kennis maken met zijn toekomstige klasgenoten.

Extra ondersteuning

Misschien heeft uw kind extra ondersteuning nodig om het regulier onderwijs te volgen. Dan gaan we samen kijken welke mogelijkheden wij kunnen bieden. Samen met u, uw kind en de basisschool  gaan we kijken welke ondersteuning wij kunnen bieden. De basisschool wordt hierbij betrokken omdat hier vaak al extra ondersteuning is gegeven. Met extra ondersteuning op maat, hopen we dat uw kind zijn of haar schoolloopbaan met succes kan afronden. Kunnen wij die ondersteuning niet bieden, dan zoeken we samen naar een passende plek voor de leerling. We volgen daarbij de procedure zoals die geldt binnen het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden.

LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

Om te kunnen vaststellen of een leerling in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs wordt hij getest. Dit gebeurt in overleg met  ouder(s)/verzorger(s) en de basisschool.

Na het eerste jaar

In principe bestaat de onderbouw op Ubbo Emmius uit twee (vmbo) of drie (havo/vwo) leerjaren. De wet schrijft de inhoud van die onderbouw voor. Naast de wettelijk verplichte vakken, besteden we in de onderbouw veel aandacht aan rekenen en taal. Er is vooral veel aandacht voor begrijpend lezen, omdat dit een essentiële vaardigheid is voor een succesvolle schoolloopbaan.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan