Home > Contact met thuis

Schoolbreed

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-onstwedde-leerlingen-met-mobiel.jpg

Informatieplicht aan ouders

De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

Onpartijdigheid school

De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.

Algemene ouderavonden en 10-minutengesprekken 

Via algemene ouderavonden en 10-minutengesprekken worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van de leerling en over algemene zaken.

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Informatie gaat naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Als beide ouders daarmee zijn belast, dan informeert de school in beginsel beide ouders[i]. Als slechts een van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.
[i] Als deze informatie via de leerling verloopt dan moeten ouders onderling hebben geregeld hoe deze informatie vervolgens bij beide ouders terecht komt.

1. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag 
a. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:

  • Het verstrekken[i] van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 
  • De uitnodigingen voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
  • Verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan;
  • Inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

[i] Onder ‘verstrekken’ dient men ook te verstaan het toegang hebben tot digitale informatie.

Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te maken is.

b. M.b.t. oudergesprekken (spreekavonden): uitgangspunt van de school is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden/oudergesprekken[ii] komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouderinformeert omtrent de ontwikkeling en vorderingen van het kind.

[ii] Op de ouderspreekavond kan per kind (dus niet per ouder) bij maximaal drie docenten een gesprek worden aangevraagd.

c. In klas 1 brengt de mentor van de leerling een huisbezoek. Gescheiden ouders hebben beiden recht op dit bezoek[iii].

[iii] Dit heeft als consequentie dat ouders onderling regelen hoe dit bezoek georganiseerd kan worden. Het is niet de bedoeling dat de mentor twee bezoeken gaat afleggen.

2. Een van de ouders heeft het ouderlijk gezag

a. Deze ouder dient de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.


b. Op verzoek van de andere ouder dient de school op grond van het Burgerlijk Wetboek informatie te verstrekken als het gaat om belangrijke feiten en omstandigheden die het kind betreffen. Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie met betrekking tot de schoolloopbaan en specifieke problemen. Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich daartegen verzet.

c. Indien hier omtrent een gerechtelijke uitspraak is gedaan, verstrekt de school geen informatie. “Informatie gaat naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag.”

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan