Home > Voor ouders > Schoolkosten

Schoolbreed

Schoolkosten

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-praktijkonderwijs-restaurant-kassa.jpg

Ubbo Emmius vraagt van ouders geen structurele en verplichte bijdrage in kosten. De toelating van uw zoon of dochter is dus op geen enkele wijze afhankelijk van een bijdrage. Hieronder vindt u meer informatie.

Boeken

De school maakt gebruik van een extern boekenfonds. Dat is Van Dijk educatie en zij levert de bestelde boekenpakketten bij de leerlingen thuis in de loop van de zomervakantie. Op school zijn boeken en materialen aanwezig die je gratis kunt gebruiken. Denk hierbij ook aan atlassen, gebruik van gereedschap, labjassen en veiligheidsbrillen, enz. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen vóór de zomervakantie de instructies voor het bestellen van de boeken.

Ouderbijdrage

Ubbo Emmius vindt dat goed onderwijs meer moet zijn dan de lessen, boeken/lesmaterialen en lokalen die door de overheid worden betaald. Wij bieden meer.

Kluisjes

Voor iedere leerling is er een kluisje beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht de kluissleutel aan het einde van de schoolloopbaan zoek zijn geraakt, dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.

Schoolfonds

Wij vragen u om een bijdrage voor het Schoolfonds. Het gaat om een bedrag van € 25,-. Vanuit het Schoolfonds betalen we de volgende kosten: verzekeringspremies; vieringen (Kerst, Pasen, eindejaar, diploma-uitreiking); tegemoetkomingen bij buitenschoolse activiteiten. De kosten hiervan worden door de overheid niet of onvoldoende vergoed. Het Schoolfonds is ook een ‘solidariteitskas’: als we merken dat ouders niet kunnen betalen en leerlingen om die reden niet mee zouden kunnen doen met bepaalde activiteiten, dan betalen we dat vanuit deze kas. De financiële afhandeling gebeurt volledig digitaal. U ontvangt van de school aan het begin van het schooljaar een brief waarin uitleg wordt gegeven. Alle bedragen die we in een schooljaar van ouders vragen hebben we vooraf voorgelegd aan de MR en de oudergeleding heeft hiermee ingestemd. Wij vragen u niet alle bedragen in één keer te voldoen.

Bedragen per leerjaar

Afhankelijk van het leerjaar van uw zoon/dochter organiseert de school activiteiten. Per activiteit wordt van u een bijdrage gevraagd. U bent niet verplicht deze te betalen. Over het algemeen gaat het steeds om kleine bedragen. Consequentie van nietbetalen zou moeten zijn dat uw kind niet deelneemt aan de bijbehorende activiteit. Dat willen we eigenlijk niet. Er wordt daarom door een lid van de schoolleiding contact opgenomen met betreffende ouders. Er wordt gekeken of de school vanuit de solidariteitskas kan helpen.

Tegemoetkoming in studiekosten

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of direct daarmee samenhangende reiskosten. Ze doet dit aan mensen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten van andere instellingen (bijvoorbeeld de Informatie Beheer Groep) en die zelf niet in staat zijn de kosten voor hun opleiding te dragen. Om voor een tegemoetkoming van het Studiefonds in aanmerking te komen moet aan een aantal criteria worden voldaan:

  • het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau;
  • de leerlingen wonen minimaal 10 km van de school;
  • de ouders of leerlingen wonen niet in de gemeente Groningen of de gemeente Leek;

De ouders kunnen op diverse momenten in het jaar een aanvraag indienen. Kijk voor informatie over deze momenten op de website. Voor verdere informatie kunt u terecht op Studiefonds Groningen. Bezoek voor leerlingen van 18 jaar en ouder ook de IB groep voor aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten.

Stichting Leergeld

In gezinnen is het soms financieel moeilijk om kinderen mee te laten doen aan sport en culturele activiteiten. Afhankelijk van uw inkomen kunt u mogelijk ondersteuning krijgen van de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen. Dit geldt ook voor de kosten van zwemlessen en de aanschaf van een fiets. De Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen is actief in de gemeenten Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. Woont u buiten deze gemeenten dan kunt u terecht bij de Leergeldstichting in uw eigen gemeente.

In bepaalde gevallen vergoedt Leergeld schoolkosten zoals schoenen voor de gymles, een startpakket voor de brugklas en online leren. Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs, dan is er een regeling voor de aanschaf van een laptop. Ook is vergoeding mogelijk voor een grafische rekenmachine in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor vakkleding in de beroepsgerichte opleidingen en het praktijkonderwijs.

Wilt u vanwege uw beperkte financiële mogelijkheden vergoeding vragen voor de kosten van het middelbaar beroepsonderwijs dan kunt u als ouders/verzorgers van mbo-leerlingen Stichting Leergeld verzoeken om een inkomensverklaring te verstrekken. Daarmee kunt u een beroep doen op het mbo-studiefonds

Onze stichting is ook intermediair van Jeugdfonds Sport en Cultuur. U kunt hiervoor via ons een aanvraag indienen.

Meer informatie is te vinden op de website van Leergeld: www.leergeldzuidoostgroningen.n U kunt daar ook een aanvraag doen.

Kindpakket (Gemeente Stadskanaal)

Vanaf het nieuwe schooljaar is binnen de gemeente Stadskanaal het Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het Kindpakket betekent een tegemoetkoming in financiële kosten voor schoolgaande kinderen. Het college van de gemeente Stadskanaal heeft dit besloten en wil hiermee dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld wel meedoen aan dezelfde (sport) activiteiten als leeftijdsgenoten en kunnen ze de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn. Met dit Kindpakket voert het college de opdracht van de gemeenteraad uit om bestaande minimaregelingen voor kinderen voortaan onder te brengen in één pakket. Het Kindpakket is voor de start van het nieuwe schooljaar beschikbaar. Op de website van de Gemeente Stadskanaal is hierover meer informatie te vinden.


Sponsorbeleid

Ubbo Emmius kan gebruik maken van de mogelijkheid om via sponsoring extra middelen te genereren voor de bekostiging van het onderwijsproces of verblijf van de leerlingen. Een en ander geschiedt onder een aantal voorwaarden zoals vastgelegd in “Sponsorbeleid Ubbo Emmius”. In deze notitie staat onder meer vermeld dat Ubbo Emmius zich conformeert aan het ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant bepaalt omdat:
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de school en het onderwijs;
De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand gedeelte nog vragen? Neemt u dan contact op met de vestiging waarop uw kind onderwijs volgt.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan