Stadskanaal Stationslaan

Ouderraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_23_ouderraad.jpg

De ouderraad bestaat uit minimaal acht personen. In de ouderraad zijn alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegen­woordigd. De ouders kunnen zich opgeven bij de afdelingsdirecteur om lid te worden van de ouder­raad. De ouderraad heeft vier maal per schooljaar een overleg met de schoolleiding.

De ouderraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgenomen maatregelen op de locatie. Van de ouderraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evalu­atie van genomen maatregelen. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de afdelingsdirecteur. De ouderraad van een locatie kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR -lid in de vergadering van de oudergele­ding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Ontwikkelingen coronavirus
26 juni 2020 Schoolbreed Ontwikkelingen coronavirus Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan