Stadskanaal Stationslaan

Leerlingenraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Ubbo-Emmius-Stationslaan-Leerlingenraad.jpg

Elke vestiging van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn bij voorkeur alle, op de vestiging aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgeno­men maatregelen op de vestiging. Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de leer­lingcoördinator, teamleiders of bij de schoolleiding.

De leerlingenraad van een vestiging kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschaps­raad (MR). De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingen-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan