Stadskanaal Stationslaan

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-gebouw-leerlingen-wandelen.jpg

Magister

Magister is het school-administratiesysteem dat ook gebruikt wordt voor absentie- en cijferregistratie. Leerlingen en ouders krijgen aan het begin van het eerste schooljaar inloggegevens uitgereikt en hebben inzage in deze gegevens.

Spreekmoment/startgesprek

In alle leerjaren starten we het schooljaar met een startge­sprek met de leerling, ouder en mentor. Tijdens dit gesprek deelt de leerling zijn successen en uitdagingen, is er aandacht voor oriëntatie op studie en beroep, vraagt hij/zij de ouders en de mentor om feedback en geeft aan welke vervolgstappen hij/zij gaat nemen om zijn/haar eigen leren succesvol voort te zetten.

Dit alles uiteraard met steun van de mentor, ouders en de vakdocenten. Echter, bepaalt de leerling de inhoud van de presentatie en de vervolgstap­pen. De leerling bepaalt van wie hij/zij hulp en ondersteuning nodig heeft en vraagt feedback aan de vakdocenten en zet deze om in concrete vervolgstappen. Door deze opzet ontstaat er ruim­te voor individuele leerbehoeften en komt de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij de leerling zelf te liggen.

Tijdens het schooljaar kan er, zowel op initiatief van de leerling, ouder als mentor een voort­gangsgesprek plaatsvinden.

Ouderavonden

In ieder leerjaar organiseren we één of meer ouderavonden. Op deze ouderavond komen thematische onderwerpen aan bod, geven we voorlichting over te maken studiekeuzes of informatie betreffende het leer­jaar en/of een schoolactiviteit. Uitnodigingen voor de ouder­avonden worden ruim een week van tevoren gemaild. De exacte data waarop de ouderavonden worden gehouden staan op onze website.

Informatie aan gescheiden ouders

De school verstrekt de leer-lingeninformatie aan de ouder(s)/verzorger(s), woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. Het gaat hier bijvoorbeeld om de rapporten en de uitnodigingen van de spreekavonden. De school gaat er van uit dat bovengenoemde ouder(s)/verzorger(s) de eventueel niet op hetzelfde adres wonende ouder(s) op de hoogte stellen. 

Leerlingen van 18 jaar en ouder

De school verstrekt gegevens over gedrag en vorderingen van leerlingen van 18 jaar en ouder, al of niet gevraagd, aan hun ouders/verzorgers. Als leerlingen dit niet willen dan melden ze dit schriftelijk aan de afdelingsdirecteur.

De standaardinstelling van Magister is dat de gegevens van leerlingen van 18 jaar en ouder standaard afgeschermd worden voor ouders/verzorgers. Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, informeren wij leerling en ouders hoe de leerling deze instelling in Magister kan aanpassen, zodat ouders de absenties en cijfers in Magister toch kunnen blijven volgen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan