Stadskanaal Stationslaan

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-stationslaan-scooter-leerling.jpg

Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren. De school heeft de wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de wet op de leerplicht, om een goede absen­tieregistratie te voeren. Leerlingen en ouders kunnen deze absentie­registratie bekijken in Magister.

We spreken van absentie als je vanwege een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school. De meest voorkomende absen­ties vallen in de volgende cate­gorieën:

  • Ziekte
  • Bezoek aan een orthodontist of specialist 
  • Rijexamen 

Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een verlofkaart en de UbboWijzer waarin wordt uitgelegd hoe aan de Stationslaan ziekte of absentie gemeld kan worden en hoe bui­tengewoon verlof aangevraagd kan worden. De verlofkaart is te vinden en te downloaden onder publicaties.

Wat te doen bij absentie? 

Als er iets bijzonders is waardoor een leerling niet op school kan komen willen we graag dat ouders dit van te voren aan ons doorgeven. Voor iedere absentie verwachten we een volledig ingevulde en onder­tekende verlofkaart of een telefonische melding van ouders of verzorgers. Als een absentie van tevoren bekend is, verwach­ten we dat de volledig ingevulde verlofkaart voorafgaand aan het verzuim in ons bezit is.

We verzoeken u dringend om me­dische afspraken buiten de lestijd van uw kind te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog etc.). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de meldkamer of met de leerlingco­ördinatoren mw. E. Bos (klas 2 en 3) of mw. N.H.S. Jonkers (klas 4 t/m 6).

Als de leerling spijbelt (onge­oorloofd absent is) worden de gemiste lessen dubbel ingehaald en kan de leerling uitgenodigd worden voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar!

Wat te doen bij ziekte? 

Als een leerling ziek thuis is, verwachten we van een van de ouders een telefonische ziekmelding voor 10 uur ’s ochtends. Als een leerling in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat hij/zij zich afmeldt bij de meldkamer. De meldkamermedewerker neemt telefonisch contact op met een van de ouders. Na goedkeuring van de ouder kan de leerling naar huis gaan. Voor de goede orde is het van belang dat de ouder altijd te bereiken is voor de school.

Buitengewoon verlof

Als school mogen we geen vrij geven buiten de schoolvakan­ties om. Toch kan het zijn dat leerlingen vrij willen vragen voor iets speciaals. Dit buitengewone verlof kunnen ouders schriftelijk aanvragen bij de leerlingcoördi­natoren mw. E Bos (klas 2 en 3) of mw. N.H.S. Jonkers (klas 4 t/m 6). De verlofkaart is te vinden en te downloaden onder publicaties.

Verzuim

Verzuimspreekuur

Veelvuldig schoolverzuim leidt vaak tot minder goede prestaties en is vaak een signaal van per­soonlijke problemen. Ubbo Emmi­us wil dit verzuim terugdringen en de juiste ondersteuning bieden aan leerlingen die vaak blijken te verzuimen. Preventie en vroeg­tijdige, doelgerichte interventie kan veel problemen voorkomen. Eenmaal per week nodigt de on­dersteuningscoördinator, mw. M. Bloupot, daarom leerlingen uit die zich voor de derde keer hebben ziekgemeld of die langer dan 7 dagen achtereen verzuimd hebben. Zij houdt, met behulp van informatie van de mentor, een verzuimgesprek met de leerling, waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Na zo’n gesprek hopen we helder zicht te hebben op de juiste onder­steuning voor de leerling, om verder verzuim of leerachterstand te voorkomen.

Afspraken over ziekteverzuim met de Leerplichtambtenaar

Bij ziekteverzuim kan er een uitnodiging voor het spreekuur van de GGD-arts (de jeugdarts) komen. In elk geval bij verzuim dat is opgelopen tot ongeveer 100 uur. Dan verwacht de leer­plichtambtenaar (LPA) dat we een melding bij DUO doen en zal de LPA de leerling (en ouders) willen spreken, nadat er een bezoek geweest is aan de GGD-arts die een inschatting van de aard en omvang van de medische problematiek kan maken.

Te laat

De leerling die te laat is, meldt zich bij de meldkamer. De meld­kamermedewerker noteert het te laat komen in Magister en geeft een briefje mee voor de docent van wie de leerling les heeft. Zonder zo’n briefje kan de leerling niet toegelaten worden tot de les.

Is de leerling per periode vaker dan drie keer te laat, dan volgt er een sanctie. Leerlingen met een buspas mogen alleen het 1e uur iets later (max. 10 minuten) in de les komen en tonen de docent hun buspas.

Leerplichtambtenaar 

Als een leerling meer dan tien keer in een schooljaar te laat op school komt, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar hier over te informeren. Als de leerling meer dan drie achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig geweest is of gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien lesuren ongeoorloofd heeft verzuimd, zijn wij op grond van de Leerplichtwet eveneens ver­plicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. 

Regelmatig heeft de leerplichtambtenaar preventief spreek­uur op onze school. Na vijf keer ongeoorloofd te laat of drie keer ongeoorloofd absent kan de leerling opgeroepen worden voor het preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar om ongeldige absenties te voorkomen.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan