Stadskanaal Stationslaan

Leerlingenraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_22_leerlingenraad.jpg

Elke locatie van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn bij voorkeur alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgeno­men maatregelen op de locatie. Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de leer­lingcoördinator, teamleiders of bij de schoolleiding.

De leerlingenraad van een locatie kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschaps­raad (MR). De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingen-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Geslaagd, van harte gefeliciteerd!
06 juli 2021 Schoolbreed Geslaagd, van harte gefeliciteerd! Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan