Stadskanaal Stationslaan

Leerlingenraad

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180820_Ubbo_online_beeldmateriaal_22_leerlingenraad.jpg

Elke locatie van Ubbo Emmius heeft een leerlingenraad. In de leerlingenraad zijn bij voorkeur alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgeno­men maatregelen op de locatie. Van de leerlingenraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De leerlingenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de leer­lingcoördinator, teamleiders of bij de schoolleiding.

De leerlingenraad van een locatie kiest uit zijn midden een lid voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschaps­raad (MR). De leerlingenraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de leerlingenraad raadplegen en de leerlingenraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de leerlingen-geleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius
30 september 2021 Schoolbreed Speciaal voor groep 8: maak kennis met Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan