Home > Vestigingen > Stadskanaal Praktijkonderwijs > Over deze vestiging > Leerlingbegeleiding- en ondersteuning

Stadskanaal Praktijkonderwijs

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Ubbo-Emmius-Praktijkonderwijs-leerlingbegeleiding.jpg

Mentor

De klassen kennen een vaste mentor die zoveel mogelijk lesgeeft aan zijn/haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Bij hem/haar kunt u met al uw vragen of opmerkingen terecht.

Extra ondersteuning

De mentor kan advies vragen aan zijn collega’s of aan een van de specialisten van onze school als er problemen zijn met een leerling in de klas. Ook worden leerlingen en klassen regelmatig besproken in het kernteam. Zijn er vermoedens van problemen op andere gebieden dan kan de mentor de leerlingen aanmelden bij het ZAT.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bespreekt leerlingen met problemen die de school intern niet kan oplossen. Vaak zijn dit problemen die verder gaan dan onderwijsproblemen of waar gevraagd wordt om spoedeisende hulpverlening. De deelnemers aan het overleg bespreken (signalen van) problemen en kunnen gezamenlijk een passend aanbod vaststellen en afspreken welke partij het juiste aanbod voor de jongere organiseert.

Het team wordt voorgezeten door de ondersteuning-coördinator. Daarnaast maken de leerplichtambtenaar, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker deel uit van het ondersteuningsteam. Ook vertegenwoordigers van instanties als Lentis, Arcade en politie kunnen uitgenodigd worden voor dit overleg.

Voordat een leerling besproken wordt in het ondersteuningsteam zijn enkele stappen afgesproken. Als wij zorg om leerlingen bij naam bespreken worden ouders van tevoren op de hoogte gesteld. Speciale vormen van begeleiding kunnen zijn:

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Remedial Teaching

Sprint plus

Voor leerlingen met dyslexie beschikt Ubbo Emmius Praktijkonderwijs over een computerprogramma wat geschreven taal omzet in gesproken taal.

OPP (OntwikkelingsPlan Perspectief)

Meerdere keren per jaar worden leerlingen uitgenodigd voor een coachingsgesprek. Dit zijn gesprekken met de leer­ling waarin leerdoelen worden geformuleerd en geëvalueerd. Centraal hierin is het uitstroom­perspectief (doorleren, arbeid – regulier/nieuw beschut – en dagbesteding). Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een OPP-gesprek. De leerling laat dan aan zijn/haar ouders zien wat zijn plannen zijn voor de komende periode en wat hij of zij tot nu toe gepresteerd heeft.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan