Stadskanaal Praktijkonderwijs

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Ubbo-Emmius-Praktijkonderwijs-contact.jpg

Leerlingen brengen een groot gedeelte van hun tijd op school door. Daarom is het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen school en thuis. De school organiseert daarvoor o.a. de volgende activiteiten:

Schoolprotocol

Ons protocol ‘informatie aan gescheiden ouders is te vinden op de website.

  • In de onderbouw maakt de mentor aan het begin van het schooljaar een afspraak met u voor een huisbezoek.
  • In het begin van het school­jaar organiseren wij een informatieavond. De mentor informeert de ouders wat er in het schooljaar staat te gebeuren.
  • In het jaarplan is opgenomen wanneer een IOP gesprek zal plaats vinden waarin het individuele ontwikkelingsplan van uw zoon/dochter wordt vastgesteld.
  • Twee keer per jaar is er een zogenoemde ‘oudergesprek’. Tijdens deze gesprekken wor­den de ouders geïnformeerd over de door de leerlingen behaalde resultaten.
  • Voor de ouders van de leer­lingen van de tweede klassen wordt een informatieavond gehouden waarin voorlichting wordt gegeven over stage en het kiezen van praktijkvakken.
  • De school kan jaarlijks een aantal informatieavonden organiseren, waarop een speciaal onderwerp centraal staat.
  • Middels een nieuwsbrief zullen ouders op de hoogte worden gehouden van wat er op school gebeurt.

De mentoren en docenten zijn voor en na schooltijd te bereiken onder het telefoonnummer 0599-69 60 20.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer er niet onder schooltijd gebeld wordt.

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Informatie gaat naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Als beide ouders daarmee zijn belast, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts een van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van ge­scheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

De school verstrekt de leerlingeninformatie aan de ouder(s)/verzorger(s), woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. Het gaat hier om bijvoorbeeld de rapporten en uitnodigingen van de spreekavonden. De school gaat er vanuit dat bovengenoemde ouder(s)/verzorger(s) de eventueel niet op hetzelfde adres wonende ouder(s) op de hoogte stellen. Ons protocol “informatie aan gescheiden ouders” is te vinden op de website.

Onpartijdige school

De school heeft primair het be­lang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van pro­blematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.

Reis binnen het onderwijs
19 maart 2024 Schoolbreed Reis binnen het onderwijs Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan