Home > Voor ouders > Schoolkosten

Schoolbreed

Schoolkosten

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/09/ubbo-praktijkonderwijs-restaurant-kassa.jpg

Ubbo Emmius vraagt van ouders geen structurele en verplichte bijdrage in kosten. De toelating van uw zoon of dochter is dus op geen enkele wijze afhankelijk van een bijdrage. Hieronder vindt u meer informatie.

Boeken

De school maakt gebruik van een extern boekenfonds. Dat is Van Dijk educatie en zij levert de bestelde boekenpakketten bij de leerlingen thuis in de loop van de zomervakantie. Op school zijn boeken en materialen aanwezig die je gratis kunt gebruiken. Denk hierbij ook aan atlassen, gebruik van gereedschap, labjassen en veiligheidsbrillen, enz. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen vóór de zomervakantie de instructies voor het bestellen van de boeken.

Ouderbijdrage

Ubbo Emmius vindt dat goed onderwijs meer moet zijn dan de lessen, boeken/lesmaterialen en lokalen die door de overheid worden betaald. Wij bieden meer.

Kluisjes

Alle leerlingen kunnen een kluisje huren. De huur van een kluisje kost €12,10 per jaar. De betaling gebeurt via WIS. Ouders ontvangen hiervoor jaarlijks per email een betaalverzoek. Op iedere vestiging geldt dat je een kluissleutel krijgt, zodra de huur voor het eerste jaar is betaald. Wanneer leerlingen overstappen naar een andere vestiging, wordt de kluissleutel ingeleverd en kan op de volgende vestiging een nieuwe sleutel worden ontvangen zodra de huur voor dat schooljaar is betaald.

Schoolfonds

Wij vragen u om een bijdrage voor het Schoolfonds. Het gaat om een bedrag van € 25,-. Vanuit het Schoolfonds betalen we de volgende kosten: verzekeringspremies; vieringen (Kerst, Pasen, eindejaar, diploma-uitreiking); tegemoetkomingen bij buitenschoolse activiteiten. De kosten hiervan worden door de overheid niet of onvoldoende vergoed. Het Schoolfonds is ook een ‘solidariteitskas’: als we merken dat ouders niet kunnen betalen en leerlingen om die reden niet mee zouden kunnen doen met bepaalde activiteiten, dan betalen we dat vanuit deze kas. De financiële afhandeling gebeurt volledig digitaal. U ontvangt van de school aan het begin van het schooljaar een brief waarin uitleg wordt gegeven. Alle bedragen die we in een schooljaar van ouders vragen hebben we vooraf voorgelegd aan de MR en de oudergeleding heeft hiermee ingestemd. Wij vragen u niet alle bedragen in één keer te voldoen.

Bedragen per leerjaar

Afhankelijk van het leerjaar van uw zoon/dochter organiseert de school activiteiten. Per activiteit wordt van u een bijdrage gevraagd. U bent niet verplicht deze te betalen. Over het algemeen gaat het steeds om kleine bedragen. Consequentie van nietbetalen zou moeten zijn dat uw kind niet deelneemt aan de bijbehorende activiteit. Dat willen we eigenlijk niet. Er wordt daarom door een lid van de schoolleiding contact opgenomen met betreffende ouders. Er wordt gekeken of de school vanuit de solidariteitskas kan helpen.

Tegemoetkoming in studiekosten

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of direct daarmee samenhangende reiskosten. Ze doet dit aan mensen die niet in aanmerking komen voor een bijdrage in deze kosten van andere instellingen (bijvoorbeeld de Informatie Beheer Groep) en die zelf niet in staat zijn de kosten voor hun opleiding te dragen. Om voor een tegemoetkoming van het Studiefonds in aanmerking te komen moet aan een aantal criteria worden voldaan:

  • het gezinsinkomen ligt op of iets boven bijstandsniveau;
  • de leerlingen wonen minimaal 10 km van de school;
  • de ouders of leerlingen wonen niet in de gemeente Groningen of de gemeente Leek;

De ouders kunnen op diverse momenten in het jaar een aanvraag indienen. Kijk voor informatie over deze momenten op de website. Voor verdere informatie kunt u terecht op Studiefonds Groningen. Bezoek voor leerlingen van 18 jaar en ouder ook de IB groep voor aanvragen van een tegemoetkoming in de studiekosten.

Kindpakket (Gemeente Stadskanaal)

Vanaf het nieuwe schooljaar is binnen de gemeente Stadskanaal het Kindpakket beschikbaar voor ouders met weinig inkomen. Het Kindpakket betekent een tegemoetkoming in financiële kosten voor schoolgaande kinderen. Het college van de gemeente Stadskanaal heeft dit besloten en wil hiermee dat ieder kind dezelfde mogelijkheden krijgt. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld wel meedoen aan dezelfde (sport) activiteiten als leeftijdsgenoten en kunnen ze de schoolspullen aanschaffen die nodig zijn. Met dit Kindpakket voert het college de opdracht van de gemeenteraad uit om bestaande minimaregelingen voor kinderen voortaan onder te brengen in één pakket. Het Kindpakket is voor de start van het nieuwe schooljaar beschikbaar. Op de website van de Gemeente Stadskanaal is hierover meer informatie te vinden.

Sponsorbeleid

Ubbo Emmius kan gebruik maken van de mogelijkheid om via sponsoring extra middelen te genereren voor de bekostiging van het onderwijsproces of verblijf van de leerlingen. Een en ander geschiedt onder een aantal voorwaarden zoals vastgelegd in “Sponsorbeleid Ubbo Emmius”. In deze notitie staat onder meer vermeld dat Ubbo Emmius zich conformeert aan het ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant bepaalt omdat:
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
Sponsoring verenigbaar moet zijn met de doelstellingen van de school en het onderwijs;
De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand gedeelte nog vragen? Neemt u dan contact op met de vestiging waarop uw kind onderwijs volgt.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan