Stadskanaal Engelandlaan

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/ubbo-engelandlaan-leerling-fiets.jpg

Voor buitengewoon verlof kan door ouders/verzorgers contact worden opgenomen met de coördinatoren. Hun namen en e-mailadressen vindt u op de Ubbowijzer.

Verzuim

Leerlingen in ontwikkeling

Als school zijn wij er samen met u verantwoordelijk voor uw kind voldoende ontwikkelingskansen te bieden. Daarvoor is volledige aanwezigheid op school een eerste vereiste.

Als het de leerling niet lukt om volledig op school aanwezig te zijn, werkt de school samen met ouders en de gemeente. Vanuit de gemeente hebben wij con­tact met onze contactpersoon Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht en jeugdarts.

Onze aanpak heet ‘leerlingen in ontwikkeling’. Het doel van deze aanpak is continuïteit in de schoolgang van leerlingen, samen met u, te stimuleren om het kind optimale ontwikkelings­kansen te bieden.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het aantal uren verzuim kunt u volgen in Magister. U mag van ons verwachten dat wij u informeren als de continuïteit in de schoolgang uit de pas gaat lopen. Wij verwachten dat u ons informeert als u thuis strubbelingen ervaart om uw kind deze continuïteit te bieden.

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest gaat de mentor graag met u in gesprek. Als het verzuim vervolgens toeneemt, betrekken we de leerplichtambtenaar voor een stevig gesprek met uw kind. Wanneer het verzuim daarna nog meer toeneemt, maakt de school een eerste DUO-melding en geven wij een signaal af in Zorg voor Jeugd. Vanaf dit mo­ment bekijken wij samen met u, CJG en de leerplichtambtenaar hoe we uw zoon of dochter op de beste manier weer onderwijs kunnen laten volgen zonder verzuim.

Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er sprake van geoorloofd verzuim. Voorbeelden zijn:

• Ziekte
• Schorsing
• Religieuze feestdag*
• Huwelijk*
• Begrafenis*
• Andere gewichtige omstandigheden; dit ter beoordeling van de school.**

Een verzoek hiervoor moet tijdig worden gedaan bij de coördinatoren. De school moet te allen tijde vooraf toestemming hebben gegeven, wil het verzuim kunnen worden genoteerd als geoorloofd. Is een leerling niet op school zonder dat er een geldige reden is of zonder toestemming? Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen.

Luxeverzuim

We krijgen nogal eens aanvragen voor extra vakantiedagen. Voor dit zogenaamde luxeverzuim mogen we geen toestemming geven.

Er is één uitzondering mogelijk: als u door uw beroep of dat van uw partner aantoonbaar niet op vakantie kunt tijdens een van de schoolvakanties in het jaar, kunt u, onder overlegging van een werkgeversverklaring, om verlof voor uw kind vragen.

Dokter, orthodontist of tandarts

Als een leerling voor doktersbezoek of tandartsbezoek echt geen afspraak buiten schooltijd kan krijgen, dan willen we dat graag van tevoren weten. We vragen u om hiervoor een briefje mee te geven en dit te laten inleveren bij de conciërge.

Ziek

Als een leerling ziek is, verwachten we van een van de ouder(s)/verzorger(s) een telefonische ziekmelding voor aanvang van de lessen.

Als een leerling in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat de leerling zich afmeldt aan de balie bij de conciërge. De conciërge neemt telefonisch contact op met een van de ouders. Voor de goede orde is het van belang dat een ouder altijd te bereiken is voor de school.

Ziekte

Wij horen graag hoe het met uw kind gaat. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, neemt de mentor contact met u op om te vragen hoe het gaat. Als uw kind vaak ziek is of langdurig ziek is, neemt onze ondersteunings-coördinator contact op.

Te laat

Als een leerling te laat is, dan meldt hij/zij zich aan de balie bij de conciërge. Die noteert het in Magister en geeft een briefje mee voor de docent van wie hij/zij les heeft. Alleen met een briefje van de conciërge mag de leerling de les in. Leerlingen met een buspas mogen het 1e uur iets later (max. tien minuten) in de les komen en tonen de docent hun buspas. Zij mogen het 7e of 8e uur de les iets eerder verlaten om hun bus te halen, mits de docent dit toestaat.

Maatregelen

Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen.

• 2x te laat: één lesuur inhalen.
• 4x te laat: twee lesuren inhalen en een gesprek met coördinator.
• 6x te laat: twee lesuren inhalen en in kennis stellen van de ouders/verzorgers.
• 8x te laat: ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de coördinator en/of teamleider. • Bij nog een keer te laat, wordt de leerling aangemeld voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Dit gesprek zal plaatsvinden op school.

Spijbelen

Nederland kent een leerplicht. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is geheel of gedeeltelijk leer­plichtig. Wij verwachten dat onze leerlingen op tijd in de lessen aanwezig zijn.

Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden opgeroepen voor een gesprek waarna de gemiste les dubbel wordt ingehaald. Bij de derde keer nemen wij contact op met de leerplichtambtenaar en volgt een uitnodiging voor een gesprek.

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Zie ook het onderwerp ‘leer­plichtambtenaar’.

Verwijderd uit de les

Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich direct bij de coördinator. Als de coördinator er niet is, gaat een leerling naar de teamleider.

De leerling vult een uitstuurformulier in, doet het werk dat door de docent is opgedragen en meldt zich aan het einde van de les bij de docent om het incident uit te praten. De docent bepaalt of er verdere maatregelen nodig zijn. Aan het einde van de lesdag meldt de leerling zich bij de coördinator voor verdere afhandeling en afspraken over maatregelen.

Gele kaarten

Als het gedrag van een leerling de voortgang van de les verhinderd kan de docent besluiten een leerling uit de les te sturen. Hij/zij krijgt een gele kaart mee en meldt zich bij de coördinator of teamleider.

• 2x een gele kaart: er volgt een gesprek met de coördinator en/of teamleider en één lesuur inhalen.
• 4x een gele kaart: een gesprek met de coördinator en/of teamleider, twee lesuren inhalen en ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld.
• 6x een gele kaart: een gesprek met de ouders/verzorgers.
• Bij nog een gele kaart, wordt de leerling aangemeld voor het spreekuur van de leerplichtambtenaar. Dit gesprek zal plaatsvinden op school.

Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan