Stadskanaal Maarsdreef

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-Maarsdreef-Meisje-fiets.jpg

Voor buitengewoon verlof kan door ouders/verzorgers contact worden opgenomen met de coördinatoren. Hun namen en emailadressen vindt u op de Ubbowijzer.

Verzuim

Leerling in ontwikkeling
Als school zijn wij er samen met u verantwoordelijk voor uw kind voldoende ontwikkelingskansen te bieden. Daarvoor is volledige aanwezigheid op school een eerste vereiste.

Als het de leerling niet lukt om volledig op school aanwezig te zijn, werkt de school samen met ouders en de gemeente. Vanuit  de gemeente hebben wij contact met onze contactpersoon Centrum voor Jeugd en Gezin, leerplicht en jeugdarts.

Onze aanpak heet ‘leerlingen in ontwikkeling’. Het doel van deze aanpak is de continuïteit in de schoolgang van leerlingen, samen met u, te stimuleren om het kind optimale ontwikkelings­kansen te bieden.

Wat kunt u van ons verwachten?
Het aantal uren verzuim kunt u volgen in Magister. U mag van ons verwachten dat wij u informeren als de continuïteit in de schoolgang uit de pas gaat lopen. Wij verwachten dat u ons informeert als u thuis strubbelingen ervaart om uw kind deze continuïteit te bieden.

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest gaat de mentor graag met u in gesprek. Als het verzuim vervolgens toeneemt, betrekken we de leer­plichtambtenaar voor een stevig gesprek met uw kind. Wanneer het verzuim daarna nog meer toeneemt, maakt de school een eerste Duo-melding en geven wij een signaal af in Zorg voor Jeugd. Vanaf dit moment bekijken wij samen met u, CJG en de leerplichtambtenaar hoe we uw zoon of dochter op de beste manier weer onderwijs kunnen laten volgen zonder verzuim.

Geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er sprake van geoorloofd verzuim. Voor­beelden zijn:

  • Ziekte*
  • Schorsing*
  • Religieuze feestdag*
  • Huwelijk*
  • Begrafenis*
  • Andere gewichtige omstandigheden; dit ter beoordeling van de school*

* Een verzoek hiervoor moet tijdig worden gedaan bij de coördinatoren. De school moet te allen tijde vooraf toestemming hebben gegeven, wil het verzuim kunnen worden genoteerd als geoorloofd.

Is een leerling niet op school zonder dat er een geldige reden is of zonder toestemming? Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim of spijbelen.

Luxeverzuim
We krijgen nogal eens aanvragen voor extra vakantiedagen. Voor dit zogenaamde luxeverzuim mogen we geen toestemming geven.

Er is één uitzondering mogelijk: als u door uw beroep of dat van uw partner aantoonbaar niet op vakantie kunt tijdens een van de schoolvakanties in het jaar, kunt u, onder overlegging van een werkgeversverklaring, om verlof voor uw kind vragen.

Dokter, orthodontist of tandarts
Als een leerling voor doktersbezoek of tandartsbezoek écht geen afspraak buiten schooltijd kan krijgen, dan willen we dat graag van tevoren weten. We vragen u om hiervoor een briefje mee te geven en dit te laten inleveren bij de conciërge.

Ziek

Als een leerling ziek is, verwach­ten we van één van de ouder(s)/verzorger(s) een telefonische ziekmelding voor aanvang van de lessen.

Als een leerling in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat de leerling zich afmeldt aan de balie bij de conciërge. De conciërge neemt telefonisch contact op met een van de ouders. Voor de goede orde is het van belang dat een ouder altijd te bereiken is voor de school.

Wij horen graag hoe het met uw kind gaat. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, neemt de mentor contact met u op om te vragen hoe het gaat. Als uw kind vaak ziek is of langdurig ziek is, neemt onze ondersteuningscoördinator contact op.

Te laat komen
Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen. Bovendien wordt elke volgende keer te laat worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

  • 3x te laat: drie keer om 8 uur ‘s ochtends melden op school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • 6x te laat: twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.
  • 9x te laat: vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • 10x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt.
Gymnasium 5 Rome-reis
24 april 2024 Stadskanaal Stationslaan Gymnasium 5 Rome-reis Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan