Stadskanaal Maarsdreef

Contact met thuis

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/10/ubbo-maarsdreef-jongens-boxen.jpg

De ambities die Ubbo Emmius voor zijn leerlingen uitspreekt en die nadrukkelijk verder reiken dan het behalen van het schooldiploma, kunnen niet gerealiseerd worden zonder de steun en betrokkenheid van de ouders. We vinden het daarom belangrijk om ouders actief te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind en van de school als geheel. Dat vraagt om een actieve houding van alle partijen om zo de driehoek leerling – school – ouder te versterken in het belang van de leerlingen.

Oudernieuwsbrief

Wekelijks ontvangen alle ouders van onze leerlingen de ouder­nieuwsbrief. Hierin staan zaken als: mutaties in het docenten-bestand; actuele informatie; huiswerktips voor hulp door ouders; ontwikkelingen op school. De oudernieuwsbrief wordt per mail verstuurd.

Magister

Niet alleen de leerlingen, maar ook de ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een inlogcode en een wachtwoord. Dat biedt hen de mogelijkheid om thuis op de computer de schoolresultaten van hun kind te volgen. Het huiswerk wordt ook in Magister genoteerd. Maar: de leerlingen moeten altijd het huiswerk in de eigen agenda schrijven. Als er een keer niet iets in Magister staat geeft dat dus geen recht om het huiswerk niet te doen.

Ouderavonden

In ieder leerjaar organiseren we voor ouders één of meer ouder­avonden. Op deze ouderavond geven we algemene informatie en kunnen de ouders kennis maken met de mentor. Uitnodigingen voor de ouder­avonden worden ruim een week van tevoren gemaild. De exacte data waarop de ouderavonden worden gehouden staan op de website.

Spreekavonden: “10-minutengesprekken”

Na het 1e, 2e en 3e rapport is er voor ouders de mogelijkheid tien minuten te praten met enkele docenten en/of de mentor. We raden ouders aan om bij ‘vaktechnische’ problemen met de vakleerkracht een afspraak te maken. Gaat het om meer algemene dingen dan kunt u het best bij de mentor terecht.

Ouderraad

We willen als school goed werk leveren. Daarvoor hebben we natuurlijk regelmatig contact met leerlingen en ouders over zaken zoals cijfers. Dat gebeurt meestal door de mentor. Daarnaast willen we ook graag met ouders overleggen over zaken als beleid en organisatie. Dat doen we in de ouderraad.

De ouderraad is een groep ouders die, samen met de directeur, vier keer per jaar vergadert over zaken die op school spelen. Het kan over alles gaan wat voor de ouders en de school van belang is.

Medezeggenschapsraad

De ouderraad kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad fungeert als achterban van het MR-lid. Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.

Informatie aan gescheiden ouders 

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Als ouders gescheiden zijn, dan gaat onze informatie naar de ouder, waarbij het kind (grotendeels) woont. We rekenen erop dat deze ouder zorgdraagt voor de informatievoorziening aan de andere ouder.

De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027).
19 juni 2023 Stadskanaal Praktijkonderwijs Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan