Samen kom je tot nóg betere prestaties!

Verlof en verzuim

Wat te doen bij absentie?

Als school zijn wij er samen met ouders verantwoordelijk voor om kinderen voldoende ontwikkelingskansen te bieden. Daarvoor is volledige aanwezigheid op school een vereiste. Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren. Door het gebruik van een verzuimformulier hopen we de verwerking verder te verbeteren. Ouders en leerlingen kunnen deze absentieregistratie bekijken in Magister.

We spreken van absentie als je vanwege een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school. De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën:

  • Ziekte
  • Bezoek aan een orthodontist, huisarts, psycholoog, specialist, etc.
  • Buitengewoon verlof

Als er iets bijzonders is waardoor de leerling niet op school kan komen, willen we graag dat ouders dit aan ons doorgeven. Voor iedere absentie verwachten we een volledig ingevuld en ondertekend verzuimformulier. Als een absentie vooraf bekend is, verwachten we dat het volledig ingevulde verzuimformulier voorafgaand aan het verzuim in ons bezit is. We verzoeken u dringend om medische afspraken buiten de lestijd van uw kind te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog, etc.).  

Buitengewoon verlof

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er sprake van geoorloofd verzuim. Een verzoek hiervoor moet tijdig worden gedaan via een aanvraagofrmulier buitengewoon verlof. Dit aanvraagformulier kan ingeleverd worden bij de verzuimmedewerker, die het ter goedkeuring voor zal leggen aan de teamleider. De school moet altijd vooraf toestemming hebben gegeven, wil het verzuim kunnen worden genoteerd als geoorloofd. Voorbeelden die onder buitengewoon verlof vallen zijn:

  • Religieuze feestdag
  • Huwelijk
  • Begrafenis
  • Andere gewichte omstandigheden, dit ter beoordeling van de school 

Ziek melden

Als je ziek bent, kunnen je ouders/verzorgers naar school bellen om je ziek te melden. Wij verwachten dat dit voor 09.00 uur gebeurt. De verzuimmedewerker zal u vragen wat er aan de hand is, omdat we graag horen hoe het met uw kind gaat. Ook zal u gevraagd worden, wanneer uw kind langer dan 3 dagen ziek is, contact met de mentor op te nemen. Docenten controleren ieder uur of iedereen aanwezig is. Als je de eerste twee uur niet aanwezig bent op school zonder dat je ziek gemeld bent, bellen wij dezelfde ochtend naar je ouders/verzorgers. Wanneer je weer beter bent, willen we graag dat je door een ondertekend verzuimformulier als hersteld wordt gemeld. 

Als je op school ziek wordt, meld je je af bij de administratie. Wij willen dan graag dat je ouders/verzorgers naar school bellen dat je veilig thuis bent gekomen. 

Verlof vragen voor medische afspraken

We vragen ouders en leerlingen om afspraken met (tand)artsen en andere afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plaats te laten vinden. Soms kan dat niet. Als je niet kunt deelnemen aan de lessen door bijvoorbeeld tandarts- of doktersbezoek, lever je een briefje in bij de verzuimmedewerker.

Te laat of ongeoorloofd verzuim

Als je te laat bent voor de les haal je een briefje bij de verzuimmedewerker. Zonder dit briefje kun je de les niet in. Dit alles wordt geregistreerd in ons digitale systeem Magister. De leerlingbegeleider houdt goed in de gaten of je te vaak te laat komt. Is dit het geval dan krijg je hiervoor een straf. Als je heel vaak te laat komt, krijg je een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Als je ongeoorloofd afwezig bent in de les wordt dit ook genoteerd in Magister en moet je de uren dubbel inhalen. Ben je vaak ongeoorloofd afwezig dan schakelen we ook de leerplichtambtenaar in.

Formulieren downloaden

Op Ubbonet kunnen formulieren worden gedownload voor de aanvraag van buitengewoon verlof (locatiezaken/locatiegids/absentie en ziekte//buitengewoon verlof) en het verzuimformulier (locatiezaken/locatiegids/absentie en ziekte).Het verzuimformulier is bedoeld voor hersteld melden na ziekte en voor vooraf geplande afspraken zoals bezoek tandarts, orthodontist, specialist e.d.