Winschoten

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180823_Ubbo_online_beeldmateriaal_bronbestand_5_leerlingbegeleiding.jpg

Bij wie moet je zijn? 

De mentor
Elke klas heeft een mentor. Dat is iemand naar wie je toe kunt gaan als je vragen of moeilijkheden hebt. Hij of zij houdt zich bezig met alles wat van belang is voor de klas. Wat doet een mentor zoal?

  • De mentor bezoekt alle nieuwe leerlingen thuis, ook als ze in klas 2 of 3 nieuw op school komen.
  • De mentor houdt je school-resultaten in de gaten.
  • De mentor heeft regelmatig contact met al je docenten.

In het mentoruur begeleidt de mentor je in alles wat van belang is:

  • In klas 1 bijvoorbeeld hoe je moet leren en met je huiswerk omgaan,
  • In klas 2 bij de keuze van je vakken en de sector waarin je verdergaat,
  • In klas 3 en 4 bij je resultaten in het schoolexamen.
  • De mentor is aanwezig op ouderavonden van jouw leerjaar.
  • De mentor regelt huiswerk voor je als je langdurig ziek bent.
  • De mentor is bereikbaar voor je ouders en zal zelf ook contact opnemen met je ouders als dat nodig is.

De teamleider, leerjaarcoördinatoren en leerlingbegeleiders
Vrijwel alles wat met de dagelijkse gang van zaken in de school te maken heeft, loopt via de teamleider en leerjaar coördinatoren. In principe is elke dag, van het eerste tot en met het achtste uur, een teamleider of leerjaarcoördinator in de school aanwezig. De teamleider en de leerjaarcoördinatoren hebben elk hun eigen onderdeel van de school onder beheer. Het hangt dus af van je leerjaar en je afdeling met wie je te maken hebt, maar als het moet, kun je bij de teamleider of andere leerjaarcoördinator terecht. Als je ouders iets willen weten, kunnen ze, behalve bij je mentor, ook bij hem of haar terecht.

De leerling­begeleiders zijn er ook voor jou. Als de docent of mentor er met jou niet uitkomt, dan komt de leerling­begeleider in beeld. Als je spijbelt of als je andere onverstandige dingen op school doet, dan komt de leerlingbegeleider in beeld.

Vertrouwenspersonen
Soms heb je problemen waar je niet met je mentor of met de schoolleiding over wilt praten. Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. Die zijn er om met je over dat soort dingen te praten en bij hen kun je erop rekenen dat ze er met niemand anders over praten als jij dat niet wilt, zelfs niet met je ouders.

De orthopedagoog en de schoolpsycholoog
Wanneer je niet lekker in je vel zit of problemen hebt met leren kunnen de orthopedagoog of de schoolpsycholoog je helpen. In het algemeen zul je via je mentor met hen in contact komen. Regelmatig overleggen de coördinatoren leerlingzaken van Ubbo Emmius met deskundigen van buiten de school in het zorgadviesteam (ZAT). Hier komen al die gevallen aan de orde die de mentor, de orthopedagoog, de psycholoog of een van de vertrouwenspersonen niet hebben kunnen oplossen. Soms wordt de leerling, na overleg met de ouders, voor verdere behandeling naar een externe instantie doorverwezen.

De Decaan
De decaan adviseert jou en je ouders over de leerwegkeuze, de profielkeuze, het vakkenpakket, de vervolgopleiding, de beroeps­keuze e.d. Vaak gebeurt dit auto­matisch in combinatie met het mentoruur, maar als je dat wilt, kun je ook altijd zelf een afspraak maken.

Brugklassen

Je bent in een van deze brugklassen terecht gekomen door het advies van je leerkracht uit groep 8. In de brugklas werken we met opstroomklassen. Dit betekent dat je van niveau kunt wisselen indien je rapportcijfers en de cito-vo daartoe aanleiding geven. Ook in de tweede klas is dit in bijzondere gevallen nog mogelijk.

Remedial Teaching
In alle brugklassen wordt onderzocht of er bij leerlingen sprake is van leerachterstanden en/of leerproblemen. Als dat nodig is, wordt er actie ondernomen (Remedial Teaching).

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Er zijn leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning om het vmbo te halen. Dat geldt voor leerlingen die bijvoorbeeld leerachterstanden hebben. Op onze school proberen we je extra ondersteuning te geven als je deze nodig hebt. We houden rekening met je problematiek en/of leerachterstanden. Dit doen we door jou in een kleine klas te plaatsen (max. achttien leerlingen). Daarnaast proberen we het aantal docenten wat jou lesgeeft te beperken. Zo geeft in klas 1 de mentor bijna de helft van de lessen aan zijn/haar mentorklas.

Tweede klassen
Aan het einde van de tweede klas laat je een aantal vakken vallen. De keuze die je daarbij maakt, heeft natuurlijk gevolgen voor de mogelijke vervolgopleidingen. Je wordt daar goed op voorbereid. De docenten, je mentor en eventueel ook de decaan helpen je, bijvoorbeeld in de lessen LOB (Loopbaan-oriëntatie). Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een advies: 3 vmbo, met een keuze voor een leerweg én een profiel.

Derde klassen
Het vmbo bereidt je voor en laat je oriënteren op allerlei soorten werk, beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus heel belangrijk, daarvoor zijn er beroepsgerichte programma’s. Daarnaast worden er theorievakken gegeven. Voor alle beroepsrichtingen zijn er ‘leerwegen’: Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort program­ma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo. Op onze school worden alle leer­wegen aangeboden. Een leerweg is een manier van leren die het beste bij je past: theoretisch of praktisch.

Vierde klassen vmbo
In deze klas rond je, binnen de gekozen leerweg en sector, je examen af. Iedereen heeft als verplichte vakken Nederlands, Engels, godsdienst en levensbeschouwing, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Vervolgens zijn er, afhankelijk van jouw leerweg, keuzemogelijkheden. De TL en GL wordt afgesloten met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE). De Basis-en Kaderberoeps­gerichte leerweg sluiten de opleiding af met een Schoolexamen (SE) en een Centraal Examen (CE), de eindexamens van de theoretische vakken worden digitaal afgenomen.

De praktijkvakken worden voor alle niveaus (BB, KB en GL) afgesloten met een Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE).

Leerwerktraject klas 4 (LWT)
Binnen de Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) kun je eventueel de praktijkgerichte variant volgen. Het gaat om leren op een praktische manier, zowel op school als in een bedrijf of instelling. Dit kan alleen binnen de sector Zorg & Welzijn. Het LWT is een 1-jarige leerroute waarmee je toegang hebt tot niveau 2 van het ROC.

Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius
27 maart 2022 Schoolbreed Besturenfusie Dollard College en Ubbo Emmius Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan