"Ga met scheikunde op onderzoek uit: je doet proefjes om dingen te onderzoeken."

Verlof en verzuim

Ziekte

Als je niet op school kunt komen, verwachten we dezelfde dag vóór 8.15 uur een telefoontje van jouw ouder(s)/verzorger(s). De docenten controleren ieder lesuur of alle leerlingen aanwezig zijn en noteren afwezige leerlingen in Magister. Als blijkt dat je niet bent afgemeld, dan nemen we dezelfde ochtend telefonisch contact op met thuis. Na afloop van de afwezigheid lever je een briefje (ondertekend door je ouder(s)/verzorger(s)) in bij de conciërge, met daarop vermeld de datum/data van afwezigheid.

Wanneer je op school ziek wordt, meldt jij je persoonlijk af bij de conciërge. De conciërge belt dan naar je ouder(s)/verzorger(s) om te melden dat je ziek naar huis gaat. We verwachten vervolgens een telefoontje van je ouder(s)/verzorger(s), zodat we zeker weten dat je veilig bent thuisgekomen.
Als je langer dan één week ziek bent, dan neemt de mentor contact met je op. Er kan dan bijvoorbeeld een regeling voor het huiswerk getroffen worden.

Te laat

Als je te laat bent, dan meld je je bij de conciërge. Die noteert het in Magister en geeft je een briefje mee voor de docent van wie je les hebt.

Leerlingen met een buspas mogen alleen het 1e uur iets later (max. 10 minuten) in de les komen en tonen de docent hun buspas.

Maatregelen

Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen.

  • 3x te laat: drie keer om 8 uur 's ochtends melden op school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden   hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • 6x te laat: twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.
  • 9x te laat: vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met de mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
  • 10 x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt.

Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

 

Leerplichtwet

Vanwege de Leerplichtwet mogen wij je buiten de vakantiedagen om, niet vrij geven! Slechts een beperkt aantal uitzonderingen wordt in de Leerplichtwet genoemd. Als je ouders van de schoolleiding geen toestemming voor jou hebben om eerder met vakantie te gaan en je toch verzuimt, moeten we de leerplichtambtenaar hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

Als je meer dan drie achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig geweest bent of gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 15 lesuren ongeoorloofd hebt verzuimd, zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.