Nieuws

Vacature: Lid Raad van Toezicht

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2022/11/Praktijkonderwijs-Economie.jpg
15 november 2022 Schoolbreed

Trivium bestaat uit twee brede scholengemeenschappen met praktijkonderwijs: Dollard College en Ubbo Emmius. Beide onderwijsorganisaties tellen in totaal circa 4900 leerlingen en circa 680 medewerkers. Het Dollard College heeft vestigingen in de gemeenten Oldambt, Pekela, Eemsdelta en Westerwolde. Ubbo Emmius biedt onderwijs in diverse vestigingen in de gemeente Stadskanaal. Bestuur en intern toezicht van Trivium zijn belegd bij een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht.

Wij zoeken een Lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Trivium i.o. vormt tot 1 januari 2022 een personele unie met stichting Onderwijsgroep Noord, waarvan ook agrarisch opleidingscentrum Terra en rsg de Borgen deel uitmaken. Stichting Onderwijsgroep Noord houdt per 1 januari 2024 op te bestaan. Terra en rsg de Borgen gaan als zelfstandige onderwijsorganisaties verder. Concreet betekent dit dat de leden van de Raad van Toezicht tot 1 januari 2024 niet alleen toezichthouder zijn van Trivium, maar ook van Terra, rsg de Borgen en de Ondersteunende Diensten.  

Er wordt nu al geanticipeerd op een zelfstandige Raad van Toezicht, omdat in het voorjaar van 2023 de werving en selectie van een nieuwe voorzitter College van Bestuur van Trivium start. We zijn op zoek naar een lid uit het voedingsgebied van het Dollard College. Dit lid zal tot 1 januari 2024 dus ook deel uitmaken van de personele unie.

Op dit moment bestaat de beoogde Raad van Toezicht i.o. uit drie personen. Zij bekleden samen de portefeuilles onderwijs en kwaliteit, identiteit, maatschappelijke context, bestuurlijk/politiek, financiën en control.  De Raad van Toezicht vergadert in principe zeven keer per jaar. Daarnaast maakt de Raad regelmatig; tijd vrij voor scholing, evaluatie en het bezoeken van activiteiten van de scholen, regionale en landelijke bijeenkomsten. De stichtingen zijn lid van de landelijke organisaties VBS, Verus, VTOINVTK, VO- en MBO-raad en de Raad handelt conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO en de Code Goed Bestuur MBO.

Wij vragen

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met vraagstukken die betrekking hebben op missie, visie en strategie. Daarom vragen wij het volgende van de nieuwe toezichthouder.

 • Voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de grondslagen en de doelstellingen van de stichtingen, binding hebben met de missie en visie van de stichtingen.
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties).
 • Wonen in het voedingsgebied van het Dollard College.
 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment.
 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring of inzicht daarin.
 • Voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstellingen en hun succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen. Een juridische achtergrond is een pre.
 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/ politiek).
 • Bereidheid tot verantwoording, zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governance regels, nastreven van transparantie.
 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en control cyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken.
 • Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van het intern toezichthoudend orgaan.
 • Kritisch zijn met betrekking tot toezicht, wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing.
 • Als werkgever van de bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken.
 • Kunnen onderhandelen.

Daarbij vragen wij dat de nieuwe toezichthouder beschikt over de volgende kerncompetenties.

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en daarbij in staat zijn op het juiste moment aan de juiste personen binnen en buiten de organisatie de juiste vragen te stellen.
 • Proactieve opstelling: informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; heeft verbinding met de samenleving.
 • Gevoel voor verantwoording ten opzichte van de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten).
 • Teamspirit hebben; samenwerken vanuit vertrouwen, verbinding, transparantie en integriteit en daarin een sterk team willen zijn.
 • Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.

Wij bieden

De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht van de personele unie Stichting Trivium en Stichting Onderwijsgroep Noord, waaronder ook Terra en rsg de Borgen vallen, bedraagt € 8.900, —  per jaar.

Selectie

Na een brievenselectie vinden op 6 december 2022 van 9.00 tot 12.00 uur de sollicitatiegesprekken plaats met de benoemingsadviescommissie, die bestaat uit de drie leden van de Raad van Toezicht i.o. en een lid vanuit de GMR. De voorzitter van het College van Bestuur is als adviseur aanwezig.

De gesprekken vinden plaats in het kantoor van Onderwijsgroep Noord Hereweg 101, 9721 AA Groningen. Wij vragen u deze ochtend vrij te houden in uw agenda.

Conform de statuten van de Stichting Scholengroep Trivium vindt de benoeming plaats door de Raad van Toezicht in de vergadering van 15 december 2022.

Informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer J. Bessembinders, te bereiken op 06-53147902 of via [email protected] De heer Bessembinders is lid van de Raad van Toezicht. Informatie over de organisatie is te vinden op de websites van Dollard College, Ubbo Emmius, Trivium en Onderwijsgroep Noord.

Sollicitatie

Wordt u enthousiast bij het lezen van deze vacature en denkt u dat u de geschikte kandidaat bent? Dan vragen wij u om een brief en CV te mailen aan [email protected]

Graag ontvangen wij uw reactie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 26 november 2022.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan