Wat is jouw weg naar een havo- of vwo-diploma?

Verlof en verzuim

Schoolverzuim. Wat te doen bij absentie?

Je krijgt aan het begin van het schooljaar een absentiekaart en een folder waarin het absentieregistratiesysteem wordt uitgelegd. Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren. Door het gebruik van de absentiekaart hopen we de verwerking verder te verbeteren. Jij en jouw ouders kunnen deze absentieregistratie bekijken in Magister.

We spreken van absentie als je vanwege een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school. De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën:

  • ziekte
  • bezoek aan een orthodontist of een specialist of ……
  • rijexamen

Als er iets bijzonders is waardoor je niet op  school  kunt komen willen we graag dat je ouders dit aan ons doorgeven. Voor iedere absentie verwachten we een volledig ingevulde en ondertekende absentiekaart. Als een absentie tevoren bekend is, verwachten we dat de volledig ingevulde absentiekaart voorafgaand aan het verzuim in ons bezit is. We verzoeken u dringend om medische afspraken buiten de lestijd van uw kind te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog etc.). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de leerlingcoördinator van uw kind (mevr. E. Bos klas 3 en dhr. B. Kingma klas 4 en hoger). 
Nieuwe absentie/presentiekaarten zijn bij de meldkamer verkrijgbaar.

Als je spijbelt (ongeoorloofd absent bent), worden de gemiste lessen dubbel ingehaald!

Buitengewoon verlof

Als school mogen we geen vrij geven buiten de schoolvakanties om. Toch kan het zijn dat je vrij wilt vragen voor iets speciaals. Dit buitengewone verlof kunnen je ouders schriftelijk aanvragen bij de leerlingcoördinator van uw kind (mevr. E. Bos klas 3 en dhr. B. Kingma klas 4 en hoger). 

Luxe verzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Wat te doen bij ziekte?

Als je ziek thuis bent, verwachten we van één van de ouders een telefonische ziekmelding voor 10 uur ’s morgens.
Als je in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat jij  je afmeldt bij de meldkamermedewerker. De meldkamermedewerker neemt  telefonisch contact op met één van de ouders. Na goedkeuring een van jouw ouders kunje naar huis gaan.
Voor de goede orde is het van belang dat een ouder altijd te bereiken is voor de school.

Verzuimspreekuur

Veelvuldig schoolverzuim leidt vaak tot minder goede prestaties. Ubbo Emmius wil dit verzuim terugdringen en de juiste ondersteuning bieden aan leerlingen die vaak blijken te verzuimen. Preventie en vroegtijdige, doelgerichte interventie kan veel problemen voorkomen.  Eenmaal per week nodigt de zorgcoördinator, mw. M. Bloupot, daarom leerlingen uit die zich voor de derde keer hebben ziek gemeld of die langer dan 7 dagen achtereen verzuimd hebben. Zij houdt, met behulp van informatie van de mentor, een verzuimgesprek met de leerling, waarbij ook de ouders  worden uitgenodigd. Na zo’n gesprek hopen we helder zicht te hebben op de juiste ondersteuning voor de leerling, om verder verzuim of leerachterstand te voorkomen.

Te laat

Als je te laat bent, meldt je je bij de meldkamer. De meldkamermedewerker noteert het te laat komen in Magister en geeft een briefje mee voor de docent van wie je les hebt. Zonder zo’n briefje kan je niet toegelaten worden tot de les.
Ben je per periode vaker dan drie keer te laat, dan volgt er een sanctie.

Leerlingen met een buspas mogen alleen het 1e uur iets later (max. 10 minuten) in de les komen en tonen de docent hun buspas.