Onderwijs dat je uitdaagt om méér te leren. Waarin blink jij uit?

Ouderraad

Elke locatie van Ubbo Emmius heeft een ouderraad. De ouderraad bestaat uit minimaal 8 personen. In de ouderraad zijn alle, op de locatie aanwezige, leerjaren vertegenwoordigd. De ouders kunnen zich opgeven bij de afdelingsdirecteur om lid te worden van de ouderraad. Aan de ouders wordt gevraagd twee jaar lid te zijn van de ouderraad met de mogelijkheid van een verlenging van twee jaar. De ouderraad heeft eenmaal in de twee maanden een overleg met de afdelingsdirecteur of zijn plaatsvervanger.

De ouderraad fungeert als een klankbord m.b.t. voorgenomen maatregelen op de locatie. Van de ouderraad wordt ook een bijdrage gevraagd in de evaluatie van genomen maatregelen. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen indienen bij de afdelingsdirecteur. De ouderraad van een locatie kiest uit zijn midden een lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Het MR-lid kan de ouderraad raadplegen en de ouderraad kan zaken via het MR-lid in de vergadering van de oudergeleding of in de vergadering van de MR aan de orde stellen.