Inspirerend onderwijs

Visie: Leren voor het leven

Op onze scholengemeenschap werken we samen aan goed onderwijs en brede vorming, zodat jongeren, naast het behalen van een diploma, ook leren dat het leven in vele opzichten waardevol kan zijn, voor zichzelf en samen met anderen. We werken op Ubbo Emmius in en aan een open sfeer. 

Elke leerling is welkom

Ubbo Emmius is een christelijke scholengemeenschap waar elke leerling, ongeacht levensbeschouwelijke visie, welkom is. We staan open voor iedere leerling met een positieve inzet, die open staat voor de mening van anderen en/of die mening op zijn minst respecteert.

Dit zijn wij

Om onze visie in beeld te brengen, hebben we samen met medewerkers, ouders en leerlingen kleurrijke wanddecoraties gemaakt. Op elke school hangt een collage van beelden waarvan iedereen kan zeggen “Dit zijn wij!”. Een selectie van deze beelden is opgenomen in de brochure Wij zijn Ubbo.

Wat wij geloven

In de statuten van de school is de bijzondere identiteit van de school vastgelegd door het beschrijven van de ‘grondslag’ en ‘doel’. De betekenis daarvan zien we op allerlei plaatsen in de school terug, bijvoorbeeld in een infrastructuur rond het aan de orde stellen van belangrijke thema's (dagopeningen) en in vieringen. Daarnaast zijn er andere zaken die verwijzen naar de school die we zijn en die we willen zijn. Op al onze locaties vallen de zgn. ‘wanddecoraties’ direct in het oog van de bezoeker. De afbeeldingen in deze decoraties verwijzen naar de gesprekken van medewerkers, leerlingen en ouders en laten iets zien van de identiteit.

Aan deze overtuigingen merk je dat Ubbo Emmius een school is die komt vanuit een christelijke traditie. In de vakinhoud merk je daar weinig van. We geven geen ‘christelijke wiskunde’ of ‘Bijbelse natuurkunde’. In onze pedagogische aanpak merk je wél uit welke traditie we komen.

Onze kernwaarden 

We willen kinderen opvoeden tot personen die achter hun morele oordelen kunnen staan. We vinden dat je als opvoeder (of je nou ouder bent of leraar) fungeert als model van ‘zelfverantwoordelijke persoonlijkheid’ voor jonge mensen. Je bent als volwassene verantwoordelijk voor een kind zo lang het niet in staat is om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen handelen.
 
In onze pedagogiek stellen we vier kernwaarden centraal:
  • We willen groeien
  • We verbinden
  • Iedereen is waardevol
  • We zijn actief
Deze waarden vormen de kapstok voor ons pedagogisch handelen. 
 

We willen groeien

Op Ubbo Emmius geloven we, voor iedere leerling, in de mogelijkheid van leren en ontwikkelen. Daartoe bieden we bij herhaling nieuwe kansen. We ondersteunen de leerling uitsluitend met positieve feedback. Dat kan overigens best confronterende feedback zijn, want we houden van eerlijkheid. We hebben altijd oog voor de persoon achter de leerling, voor zijn geluk. We geven, binnen de mogelijkheden die de school heeft, maximale ondersteuning aan het leren. We zijn ervan overtuigd dat al deze activiteiten bijdragen aan het excelleren van leerlingen. 
We hebben de overtuiging dat het onze opdracht is om leerlingen volop de kans geven te groeien. 

Leerlingen die bij ons op school komen, zijn niet 'af'.  Ze hebben nog een hele ontwikkeling voor de boeg. De middelbareschooltijd is een tijd waarin leerlingen voor een belangrijk deel worden gevormd, waarin ze richting volwassenheid gaan. We zien het als onze opdracht om leerlingen te helpen in dit groeiproces. Groeien is namelijk iets anders dan rijpen. Dat laatste gaat vanzelf, maar voor groei is meer nodig. Aan ons dagelijks handelen merk je dat we erop gericht zijn om leerlingen verder te helpen, door ze steeds te voeden en door ze licht te geven.
 

We verbinden

Op Ubbo Emmius geloven we dat de mens niet alleen leeft voor zichzelf. We verbinden in plaats van dat we verdelen. Onze waarden en normen zijn mede hierop gebaseerd. Het kan zijn dat een individu een stap terug moet doen ten faveure van een ander, of de groep. Het belang van de samenleving, het belang van de groep kan zwaarder wegen dan het belang van het individu.  

We vinden het belangrijk dat jonge mensen leren begrijpen wat de betekenis van verbinden is. Wees voor de ander een engel. Bedenk dat anderen jou misschien nodig hebben. Je leeft niet alleen voor jezelf. In onze organisatie zie je deze gedachte terug in de keuzes die we maken. Zo werken we in de klas, in groepswerk, maar ook in de keuzes die we maken ten aanzien van ons personeel of de inrichting van onze organisatie.
 

Iedereen is waardevol

We kijken naar wie je bent en naar hoe je wilt zijn. Misschien wel anders dan anderen. Het is prima als je ‘zebrafant wilt zijn’. We kijken niet naar hoe je afwijkt, maar naar wat je toevoegt. Je mag niet alleen ‘anders’ zijn, je bent het eenvoudigweg. We vinden het belangrijk dat je tijdens je schoolperiode jezelf beter leert kennen. Ook dát is ontwikkeling. 

Wat vind je belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Dit alles altijd in relatie tot de ander en de wereld. Je ontwikkelt je eigen levensbeschouwing. Uitvinden waar je goed in bent, is vaak een ontdekkingstocht. Het is bijvoorbeeld: iets durven waarvan je nooit had gedacht dat je dat zou (kunnen) doen. Een presentatie houden. Voor het eerst op stage gaan bij een bedrijf. Meedoen aan de voorspeelavond bij muziek. Soms moeten leerlingen dingen doen waar ze niet goed in zijn. We hebben daar oog voor; geven ondersteuning en hebben zorg voor de betekenis van teleurstelling. 
 

We zijn actief

We hebben op Ubbo Emmius de overtuiging dat we op aarde zijn om iets te dóen. We vinden het onze plicht om een verschil te maken door te handelen en actief te zijn, niet door alleen te luisteren en te praten. We geloven in de betekenis van (wereldwijde) solidariteit en onze verantwoordelijkheid voor het kwetsbare.

We gaan er op onze school vanuit dat mensen wíllen leren. Natuurlijk weten we dat niet iedere puber intrinsiek gemotiveerd is voor het leren van Duitse naamvallen of Engelse woordjes, maar ook pubers willen graag verder komen. Ze willen léren en daarvoor iets doen. Met dat uitgangspunt houden we rekening in onze lessen. Daarnaast gaan we ervan uit dat zo lang pubers niet zelf de volledige verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen handelen, wij als volwassene de taak hebben om hen te helpen. Dat betekent dat wij iets moeten doen: ons handelen is erop gericht om kinderen te helpen om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Medewerkers van Ubbo Emmius realiseren zich dat ze voor leerlingen een rolmodel zijn en nemen daarvoor hun verantwoordelijkheid.