Schoolregels

Voor een goede gang van zaken heeft iedere locatie spelregels vastgesteld. Deze zijn te vinden op UbboNet bij de desbetreffende locatie. In deze publicatie vindt u een aantal uitgelichte regels die voor elke locatie gelden. 

Alcohol 

Alcohol is op onze scholengemeenschap taboe. Ubbo Emmius is voor leerlingen een alcoholvrije school.

Anti-drugs

Ubbo Emmius voert een duidelijk antidrugsbeleid. Gebruik of bezit van drugs leidt altijd tot sancties. In het ergste geval wordt de leerling definitief van school gestuurd.

Diefstal

Leerlingen hebben de beschikking over een kluisje. Daarin kunnen zij waardevolle zaken veilig opbergen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ook niet op het moment dat een docent bereid is om waardevolle zaken voor leerlingen in bewaring te nemen (bij een gymles bijvoorbeeld, of bij examens). 

Gebruik van computers

De computers in de school ondersteunen het onderwijs. Het gebruik is aan regels gebonden. Leerlingen werken achter een computer uitsluitend aan één van de schoolvakken.
Ander gebruik, zoals computerspelletjes, chatten, enzovoort, wordt gezien als misbruik.
Iedere leerling heeft een wachtwoord en inlogcode voor het gebruik van de computers. Als een leerling zijn wachtwoord kwijt is dan kan een nieuwe worden verkregen tegen betaling van € 1,00.
Een leerling die de computers misbruikt kan zijn inlogcode kwijtraken. De leerling wordt dan maximaal twee weken de toegang tot de computers ontzegd. Na deze
periode kan de leerling een nieuwe inlogcode krijgen. De leerling moet hiervoor € 5,00 administratiekosten betalen. Leerlingen op Ubbo Emmius tekenen, voordat ze gebruik kunnen maken van het netwerk, een zgn. gebruikersovereenkomst.

Fotorecht

Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame personen of leerlingen of andere bij de school betrokkenen via elektronische informatie- en communicatiemiddelen te publiceren. Voor publiceren van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld is voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Tijdens veel schoolactiviteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen geplaatst worden op de website en het intranet van de school of worden opgenomen in schoolpublicaties. Een leerling kan schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van een foto, waarop hij voorkomt, bij de directeur van de vestiging. In het geval van gebruik van foto’s in publicaties, waarbij de leerling prominent in beeld is, vragen we van ouders schriftelijke toestemming. 

Het kan zijn dat er in de les af en toe video-opnames worden gemaakt. Indien ouders daartegen bezwaar hebben, kunt u dit aangeven bij de locatiedirecteur.

Geweld

Fysiek-, verbaal - en psychisch geweld wordt vanzelfsprekend niet getolereerd.
Er wordt direct ingegrepen indien hiervan sprake is. Afspraken hierover zijn gemaakt in het reglement “Fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie”. Dit reglement is gepubliceerd op UbboNet. 

Sociale media

Het moet op school voor iedereen veilig zijn. Daarom zijn er beperkingen gesteld aan het gebruik van mobiele telefoons, fototoestellen, chat en internet. Geluids- en beeldopnamen mogen op de terreinen van de school alleen met instemming van de betrokkene(n) worden gemaakt. Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen, mag niet worden gepubliceerd en/ of worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding. Overtreding hiervan kan tot definitieve verwijdering van school leiden.

Zoeken in tas of kluisje

Indien er serieuze vermoedens bestaan dat een leerling alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk of slag-/steek-/vuurwapens (of overige voorwerpen die anderen
kunnen verwonden) bij zich heeft, kan de teamleider – samen met de leerling en een andere medewerker – hier naar zoeken in de tas of het kluisje van de leerling. Als we een leerling betrappen op het bezit van verboden middelen/voorwerpen, doen we altijd aangifte bij de politie. Ook kan de leerling definitief van school worden verwijderd