Leerlingen laten excelleren

Vmbo, havo en vwo

Op deze pagina volgt een korte introductie per opleiding. Informatie over het onderwijsaanbod per locatie, wordt op de locatiepagina gegeven. 

Toelating

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating van leerlingen. Leerlingen worden voor toelating alleen getest, wanneer vermoed wordt dat de leerling is aangewezen op enige vorm van leerwegondersteuning. Voor leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat extra ondersteuning is geboden, de vroegere lgf-leerlingen, wordt de procedure gevolgd die is afgesproken in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 VO. Voor alle informatie omtrent het samenwerkingsverband verwijzen we u naar www.passendonderwijsgroningen.nl.

Bevorderingsnormen en doorstroomregels

De docentenvergadering, bestaande uit de docenten die de leerling gedurende het betreffende schooljaar hebben lesgegeven, beslist over bevordering en doorstroom. Indien een leerling aan de bevorderingsnormen en/of doorstroomregels voldoet, wordt deze conform deze normen / regels bevorderd. Indien een leerling niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt deze in de docentenvergadering besproken. De bevorderingsnormen en doorstroomregels staan op UbboNet (toegankelijk voor medewerkers, ouders en leerlingen).  

Brugklas

Ubbo Emmius kent brugklassen. Als blijkt dat het niveau te hoog of te laag is, wordt in overleg met de ouders besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige locaties werken we met combinatieklassen, dat wil zeggen dat in een klas op twee niveaus wordt lesgegeven. Zo kennen we bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan iedere nieuwe leerling alvast kennis maken met zijn toekomstige klasgenoten.

Vmbo

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. De opleiding duurt vier jaar. Het vmbo kent vier verschillende leerwegen:

  • theoretische leerweg (mavo) (tl)
  • gemengde leerweg (gl)
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
  • basisberoepsgerichte leerweg (bb)

De theoretische leerweg is een richting waarbij de leerling vooral theorie volgt. Leerlingen krijgen  veel algemeen vormende vakken. Het vakkenpakket stemmen we af op de vervolgopleiding die de leerling gaat doen. Met de theoretische leerweg heeft een leerling een goede aansluiting op het hoogste niveau van het MBO. Ook is doorstromen naar de havo mogelijk.In de gemengde leerweg volgt de leerling één beroepsgericht vak. Dat vak is een mix van theorie en praktijk.
In klas 3 heeft de leerling nog een groot aantal vakken.
Aan het eind van klas 3 wordt een sector gekozen en kiest de leerling de vakken waarin hij centraal examen gaat doen. Er zijn vier sectoren: landbouw, zorg en welzijn, techniek en economie.De beroepsgerichte leerwegen (kb en bb) onderscheiden zich doordat de kb-leerling per week meer theorie-uren krijgt dan de bb-leerling. De niveaus zijn ook verschillend. 

Havo

De havo (afkorting voor hoger algemeen vormend onderwijs) duurt inclusief de brugklas vijf jaar. De leerlingen kiezen in de tweede helft van het derde jaar een profiel. We bieden alle profielen aan: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.

Naast het gemeenschappelijk deel en profieldeel, beide verplicht, kunnen in de vrije ruimte nog extra vakken een plaats krijgen.

Het havodiploma geeft toelating tot het hoger beroepsonderwijs. Ook geeft het havodiploma toelating tot 5-vwo als aan de voorwaarden is voldaan (medewerkers, ouders en leerlingen vinden hierover meer informatie op UbboNet).

In de bovenbouw wordt van de leerlingen een zelfverantwoordelijke en actieve houding verwacht. Daarbij worden de leerlingen ondersteund door de mentor, bijvoorbeeld tijdens de profieluren. Deze uren worden naast begeleiding o.a. gebruikt voor oriëntatie op studie en beroep, studievaardigheden en het profielwerkstuk.

Vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar. Op het vwo word je voorbereid op een universitaire studie.

Naast het wetenschappelijke onderwijs heb je ook toegang tot het hoger beroepsonderwijs. Om de aansluiting naar de universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen, moeten de leerlingen in de tweede helft van klas 3 één van de vier profielen kiezen. De profielen zijn: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Tijdens de profieluren vinden activiteiten plaats die gericht zijn op vervolgstudies en studeren in het algemeen.

De school verwacht van de leerling een actieve en zelfverantwoordelijke houding.