Een school voor bijzonder onderwijs

Klachten

Onderwijs is mensenwerk. Waar mensen dagelijks zo intensief met elkaar werken als op een school, kan er soms iets fout gaan. Wij willen het graag horen wanneer er iets fout gaat. Wij kunnen het dan rechtzetten en, beter nog, in het vervolg voorkomen.

Klachten over het onderwijs

Voor klachten die direct te maken hebben met het onderwijs (voorbeelden zijn lesgeven, toetsen en hoe dagelijkse zaken verlopen) kunt u terecht bij de betreffende docent en teamleider. Deze gaan met u in gesprek. Is het probleem niet opgelost, dan kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur. Bieden de gesprekken geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Klachtenprocedure voor leerlingen

Een leerling die ergens ontevreden over is, gaat altijd eerst naar de mentor om dit te bespreken. Als gesprekken met de mentor en eventueel vervolgens met de teamleider niet leiden tot een goede oplossing, kan een leerling een klacht indienen. Om begeleiding te krijgen en te weten hoe hij dit het beste kan aanpakken, kan de leerling hulp vragen aan een vertrouwenspersoon. 

Klachten over schoolexamens en centraal examen

In de bovenbouw werkt de leerling toe naar het centraal examen. Alles is formeler dan in de onderbouw, regels en besluiten zijn vaak vanuit de overheid opgelegd. In het examenreglement staat alles over de toetsen voor de schoolexamens en alle regels over de voorbereiding op en de uitvoering van het centraal examen. De school kent een Commissie van Beroep waar u terecht kunt als u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht op dit gebied.

Externe vertrouwenspersonen

Ubbo Emmius heeft drie externe vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersoon onderzoekt met de melder of klager of een gebeurtenis aanleiding vormt tot het indienen van een klacht en bij wie: een leidinggevende, het bevoegd gezag (het bestuur), of de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bevoegd gezag en heeft geheimhoudingsplicht.

Landelijke klachtencommissie

Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een officiële klacht indienen. Hiertoe beschikt de school over een ‘Algemene Klachtenregeling’. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie, die u zal vragen ten aanzien van de klacht te handelen volgens genoemde regeling. Meer informatie vindt u op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Vertrouwensinspectie

Voor vragen of klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs.
Samen met u zoekt hij naar de meest wenselijke aanpak. Wilt u in deze gevallen altijd direct ook het bestuur op de hoogte stellen? 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken onder (0900) 111 3 111 (bereikbaar onder kantooruren tegen het lokale tarief).

Klokkenluidersregeling

Ubbo Emmius beschikt over een regeling op basis waarvan werknemers, ouders en leerlingen vermoede of gesignaleerde misstanden/onregelmatigheden kunnen  melden, zonder dat hun belangen daardoor worden benadeeld. De regeling moet bijdragen aan het op integere wijze functioneren van scholen en bevorderen dat misstanden ook daadwerkelijk worden gemeld.