Contact met thuis

Informatie aan gescheiden ouders

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Informatie gaat naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Als beide ouders daarmee zij belast, dan informeert de school in beginsel beide ouders. Als slechts één van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

De school verstrekt de leerlingeninformatie aan de ouder(s)/verzorger(s), woonachtig op hetzelfde adres als de leerling. Het gaat hier om bijvoorbeeld de rapporten en uitnodiging van de spreekavonden. De school gaat er van uit dat bovengenoemde ouder(s)/verzorger(s) de eventueel niet op hetzelfde adres wonende ouder(s) op de hoogte stellen. Ons protocol “Informatie aan gescheiden ouders” is te vinden op UbboNet.

Onpartijdigheid school

De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.

Informatieplicht school

Op de school rust een wettelijke informatieplicht aan ouders. Informatie gaat naar de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Als beide ouders daarmee zijn belast, dan informeert de school in beginsel beide ouders[i]. Als slechts één van de ouders het ouderlijke gezag heeft, dan dient deze ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.


[i]  Als deze informatie via de leerling verloopt dan moeten ouders onderling hebben geregeld hoe deze informatie vervolgens bij beide ouders terecht komt.

 1. Beide ouders hebben het ouderlijk gezag
 1. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
 • het verstrekken[i] van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling;
 • uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
 • verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan;
 • inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet te maken is.

 1. M.b.t. oudergesprekken (spreekavonden): uitgangspunt van de school is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden / oudergesprekken[ii] komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vorderingen van het kind.
 2. In klas 1 brengt de mentor van de leerling een huisbezoek. Gescheiden ouders hebben beide recht op dit bezoek[iii].

2.Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag

 1. Deze ouder dient de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.
 2. Op verzoek van de andere ouder dient de school op grond van het Burgerlijk Wetboek informatie te verstrekken als het gaat om belangrijke feiten en omstandigheden die het kind betreffen.  Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie  met betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich daartegen verzet.
 3. Indien hieromtrent een gerechtelijke uitspraak is gedaan verstrekt de school geen informatie.

[i] Onder ‘verstrekken’ dient men ook te verstaan het toegang hebben tot digitale informatie.

[ii] Op de ouderspreekavond kan per kind (dus niet per ouder) bij maximaal drie docenten een gesprek worden aangevraagd.

[iii] Dit heeft als consequentie dat ouders onderling regelen hoe dit bezoek georganiseerd kan worden. Het is niet de bedoeling dat de mentor twee bezoeken gaat afleggen.
  

Informatieplicht ouders

De ouders dienen zelf zorg te dragen dat de school beschikt over de juridische status, wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen.

Algemene ouderavond, 10-minuten gesprekken

Via algemene ouderavonden en 10-minutenavonden worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van de leerling en over algemene zaken.

Ouderraad

Iedere locatie vormt een onderwijskundige eenheid en heeft een eigen ouderraad. Ouders worden zo betrokken bij de locatie en kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De Ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders binnen de school. Zie voor verdere informatie de locatiepagina 'ouderraad' van de relevante locatie(s). 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) kan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Bij sommige beslissingen is instemming van de MR noodzakelijk. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
 De MR bestaat uit 20 leden, namelijk: 5 ouders, 5 leerlingen en 10 personeelsleden. De inrichting van de MR vindt u op UbboNet.