Inspirerend onderwijs

Begeleiding

Keuzes maken (LOB)

Op school maken leerlingen regelmatig keuzes die verstrekkende gevolgen hebben. Elk niveau heeft zijn eigen keuzemomenten. De leerlingen van het vmbo maken al in de tweede klas keuzes en in klas drie kiezen ze voor een sector. De leerlingen op de havo en het vwo kiezen in de derde klas een profiel. De school helpt de leerlingen intensief bij het maken van al hun keuzes.

Mentoren

Alle leerlingen hebben een mentor. De mentoren begeleiden hun leerlingen en treden op als vertrouwenspersoon. Ze gaan de studieresultaten na, bespreken de problemen en bekijken samen met de leerlingen of hun studiemethode vruchten afwerpt. Ze zorgen bovendien voor een sociale omgeving op school waarin de leerlingen zich thuis voelen.

Mentoren communiceren vooral direct met de leerlingen, maar ook voor ouders zijn ze altijd aanspreekbaar. Een afspraak maken met de mentor of de teamleider is altijd mogelijk. opgenomen. Tijdens dit uur gaat de mentor in op resultaten, het plannen van huiswerk en de sfeer op school.

Decanen

De decanen lichten leerlingen voor over de keuzemogelijkheden tijdens de opleiding op Ubbo Emmius en over de vervolgopleidingen in het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Zij bieden hulp bij de keuze van profiel, sector of vakken en vervolgopleidingen. Ze hebben kennis over en materiaal van de vele mogelijkheden en bieden hulp bij een goede voorbereiding van toelatingsgesprekken. Ook voor een interessetest en informatie over studiefinanciering en tegemoetkoming in studiekosten kunnen leerlingen bij de decanen terecht.

Faalangst

Faalangst is een veel voorkomend probleem. Leerlingen die er last van hebben, presteren onder de maat, juist omdat ze bang zijn om slecht te presteren. Daarom biedt de school een faalangstreductietraining aan, om leerlingen meer zelfvertrouwen te geven bij het maken van overhoringen, proefwerken, examens en het maken van presentaties.

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen die problemen hebben met geschreven teksten zijn soms dyslectisch. Vaak is dyslexie al op de basisschool geconstateerd. Mocht het zo zijn dat tijdens de schoolloopbaan een vermoeden van dyslexie is, dan kan contact opgenomen worden met de ondersteuningscoördinator. De leerling maakt als vooronderzoek een test, waarna de orthopedagoog– na toestemming van de ouders- nader onderzoek doet. leerlingen die daadwerkelijk dyslectisch zijn hebben recht op extra faciliteiten.

Ondersteuning

Ubbo Emmius maakt deel uit van het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 VO. De school heeft, net als alle andere scholen van het samenwerkingsverband, een ondersteuningsprofiel voor alle locaties. Voor de ondersteuningsprofielen verwijzen we u naar UbboNet. We proberen de ondersteuning zoveel als mogelijk in de klassen vorm te geven, maar mocht dat onvoldoende blijken dan wordt opgeschaald naar een ander niveau van hulp, waarbij mogelijk ook expertise van buiten de school betrokken wordt. In deze gevallen wordt voor of met de leerling en diens ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

Naast ondersteuning bij dyslexie, dyscalculie en faalangst, kan de leerling voor uiteenlopende zaken via de ondersteuningscoördinator terecht bij de schoolpsycholoog of orthopedagoog.

Het ondersteuningsplan beschrijft de afspraken binnen ons samenwerkingsverband voor de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2020.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen die vanwege welke omstandigheid dan ook niet prettig kunnen functioneren op school, kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Het kan gaan om seksuele intimidatie, aanranding, pesten – alles wat een prettig en een veilig klimaat op school kan bedreigen. Leerlingen kunnen één van de vertrouwenspersonen aanspreken. Meer informatie is te vinden op UbboNet.

Veilige school

Ubbo Emmius wordt door leerlingen en medewerkers als een veilige school ervaren. Om die veiligheid te waarborgen heft de school gedragsregels opgesteld, deze kunt u vinden op UbboNet.

Gezonde school

De school is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. In de lessen wordt daarom aandacht geschonken aan gezond eten, meer beweging en een gezond eetpatroon. Enkele maatregelen die de school heeft genomen zijn:

  • m.i.v. 1 augustus 2015 zijn al onze schoolgebouwen en – terreinen volledig rookvrij
  • eigen beheer van alle kantines zodat we zelf kunnen bepalen wat er wordt verkocht;
  • frituurproducten worden niet aangeboden;
  • in de automaten ook relatief gezonde producten;
  • bij de verkoop in de kantine houden we er rekening mee of een product meer of minder gezond is (op basis van normen van het Voedingscentrum);
  • op alle vestigingen is een waterkoeler geïnstalleerd, waar leerlingen gratis water kunnen halen.

Ubbo Emmius voert op alle vestigingen het project ‘De gezonde school en genotmiddelen’ uit.