"Wat je leert in de les,
laat je winnen in de praktijk!"

Aanmelding en plaatsing

Op de basisschool heeft de leerkracht van groep 8 aanmeldingsformulieren van Ubbo Emmius. Deze formulieren worden aan u gegeven zodat u uw zoon of dochter kunt aanmelden voor onze school. Als u het aanmeldingsformulier heeft opgestuurd, dan ontvangt uw zoon of dochter als een nieuwe leerling van onze school een uitnodiging voor de introductieweek.

De juiste plaatsing

Naar school gaan is leuker wanneer een leerling zich op zijn plek voelt. Het gaat dan om sfeer en klas, maar vooral ook om het onderwijsniveau. Daarom luisteren we goed naar de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent uw zoon of dochter goed en het leerlingvolgsysteem van de basisschool heeft veel informatie over zijn of haar prestaties. Daarom vult de basisschool de zogenaamde plaatsingswijzer in. Die plaatsingswijzer geeft u en ons een duidelijk advies over het beste opleidingsniveau.

De brugklas

Ubbo Emmius kent brugklassen. In die klassen wordt op het juiste niveau lesgegeven, en het kan zijn dat blijkt dat het niveau te hoog of te laag is. Dan wordt in overleg met de ouders besloten wat de beste vervolgstappen zijn. Op sommige locaties werken we met combinatieklasen, dat wil zeggen in een klas wordt op twee niveaus lesgegeven, zo kennen we bijvoorbeeld combinatieklassen theoretische leerweg en havo. Alle toekomstige brugklassers worden vóór de zomervakantie op school uitgenodigd. Op deze manier kan iedere nieuwe leerling alvast kennis maken met zijn toekomstige klasgenoten.

Extra ondersteuning

Er zijn leerlingen die het regulier onderwijs prima kunnen volgen, maar die wel extra ondersteuning nodig hebben. Veelal is die extra ondersteuning ook al op de basisschool geboden. In samenspraak met de basisschool, leerling en ouders wordt gekeken of Ubbo Emmius die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om zijn schoolloopbaan met succes op onze school af te ronden. Kan de school die ondersteuning niet bieden, dan zoeken we samen met de ouders naar een passende plek voor de leerling. We volgend daarbij de procedure zoals die geldt binnen het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden.  .

LWOO

Om te kunnen vaststellen of een leerling in aanmerking komt voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs wordt hij getest. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de basisschool.. 

 

Na het eerste jaar

Al naar gelang de richting die de leerling op gaat, bestaat de onderbouw op Ubbo Emmius uit twee (vmbo) of drie (havo/vwo) leerjaren. De wet schrijft de inhoud van die onderbouw voor. Naast de wettelijk verplichte vakken, besteden we in de onderbouw veel aandacht aan rekenen en taal. Vooral is er veel aandacht voor begrijpend lezen omdat dit een essentiële vaardigheid is voor een succesvolle schoolloopbaan.