Profiel projectleider Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden

In het schooljaar 2015-2016 ontstond bij vier VO-scholen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Groningen het initiatief om te komen tot een intensieve samenwerking in het opleiden en begeleiden van aankomende docenten en de ontwikkeling van startende docenten. Ook bestond de wens om te komen tot een meer gezamenlijke aanpak van de professionalisering van ervaren docenten. De scholen hebben allemaal ervaring met de opleiding van studenten en zij zien gezamenlijk de noodzaak om op de genoemde gebieden de handen ineen te slaan om opleiden en begeleiden meer toe te spitsen op de eigen leerlingengroep. Er is een sterk besef dat de regio onderwijs nodig heeft van een hoge kwaliteit en men deelt de opvatting dat ook het samen opleiden van toekomstige docenten hieraan bijdraagt. Een gezamenlijke opleidingsschool, gericht op de specifieke behoeftes van het onderwijs in de regio is het streven van vier scholen VO en de opleidingsinstituten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Hogeschool (NHL) en Hanzehogeschool - Instituut voor Sportstudies (HG).
 
Deze plannen zijn in breed verband besproken, met zowel leidinggevenden als uitvoerende medewerkers (schoolopleiders en instituutsopleiders) van de betreffende instituten en VO-scholen. Er bleek grote gemeenschappelijkheid te zijn voor een samenwerking met een stevige regionale basis, en daarmee voor de aspirant-opleidingsschool Ommelanden.  
 
Context
Ommelanden is een aspirant-opleidingsschool in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Groningen. De regio biedt legio kansen: de aan Duitsland grenzende ligging, de aandacht voor healthy ageing, duurzame energieopwekking, landbouwinnovaties én de behoorlijk grote industriële en logistieke sector. Ook biedt de regio een goed arbeidsmarktperspectief binnen techniek en technologie. Toch is de regio vooral bekend vanwege de heersende problematiek: structureel hoge werkloosheid, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, sociaaleconomische achterstand in een taalarme omgeving, vergrijzing en krimp.
 
Een blijvende dialoog over goed docentschap, goed leiderschap, goed schoolleiderschap, goed schoolopleiderschap is dan ook essentieel binnen deze context, die weliswaar niet uniek is in het land, maar wel bijzonder. Het gezamenlijk opleiden van docenten in en voor deze regio kan bijdragen tot het verbeteren van het leefklimaat in deze omgeving. 
 
Het samenwerkingsverband 
De aspirant-opleidingsschool Ommelanden wordt gevormd door zeven partners, waarvan vier scholengemeenschappen en drie opleidingsinstituten:
VO-scholen
 1. dr. Aletta Jacobs College
 2. Dollard College
 3. Eemsdeltacollege
 4. Scholengemeenschap Ubbo Emmius
Opleidingsinstituten
 1. Hanzehogeschool – Instituut voor Sportstudies
 2. NHL Hogeschool – Instituut Educatie
 3. Rijksuniversiteit Groningen – Universitaire Lerarenopleiding
 
Ambitie
De opleidingsschool heeft de ambitie de aankomende vier jaar uit te groeien tot een door de NVAO erkende opleidingsschool. Voor het realiseren van deze ambitie zoekt de stuurgroep een projectleider die, op basis van een projectaanstelling, de ambitie samen met onze scholen gaat verwezenlijken.
 
De stuurgroep aspirant-opleidingsschool Ommelanden zoekt zo spoedig mogelijk een inhoudelijk gedreven, sensitief en regisserend
 
Projectleider Aspirant-Opleidingsschool 
0,4 - 0,5 fte
 
Verantwoordelijkheden
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aspirant-opleidingsschool. De kerngroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en concretiseren van het opleidingsplan, het ontwikkelplan en de prioriteitsstelling daarbinnen, met zowel aandacht voor het opleiden van studenten als het professionaliseren van overige betrokkenen.
 
Als projectleider geeft u leiding aan de kerngroep van de aspirant-opleidingsschool Ommelanden. 
 
Kerntaken
De projectleider: 
 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep en alle afzonderlijke partijen; 
 • initieert gezamenlijk overleg van de kerngroep;
 • is medeverantwoordelijk voor het (ontwikkelen en) afstemmen van de opleidingsactiviteiten die op locatie worden verzorgd (inhouden, toetsing, vormgeving, afstemming en planning/organisatie); 
 • initieert en organiseert professionaliseringsactiviteiten;
 • is verantwoordelijke voor de kwaliteitsbewaking binnen de aspirant-opleidingsschool;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de aspirant-opleidingsschool en participeert in het netwerk van de opleidingsscholen.

Functie-eisen

Als projectleider heeft u: 
 • academisch werk- en denkniveau;
 • brede vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis inzake de strategische doelstellingen van zowel het opleiden van docenten als van het voortgezet onderwijs; 
 • kennis van programmamanagement en -methodiek, bij voorkeur binnen het voortgezet onderwijs en/of lerarenopleidingen; 
 • vaardigheid in het organiseren en leiden van projecten en het aansturen van professionals;
 • vaardigheid in het analyseren van problemen in de initiatiefase van een project;
 • bindende kwaliteiten als procesmanager binnen een netwerkorganisatie; 
 • vaardigheid in het omgaan met zelfstandige scholen/instituten voor lerarenopleidingen en oog voor onderscheiden belangen; 
 • inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • kennis van en inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het voortgezet onderwijs; 
 • kennis van en vaardigheid in kwaliteitszorg. 

Competenties

 • Doelen stellen: concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze.
 • Verbinden en samenwerken: actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen.
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Resultaatgerichtheid: handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Draagvlak creëren: mensen motiveren voor een doel of verandering. Inzicht hebben in eventuele weerstand van mensen en in staat zijn deze weerstand om te vormen tot een positief standpunt.
 • Communicatie: schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren, zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden.

Arbeidsvoorwaarden

U krijgt, in eerste instantie voor een jaar, een aanstelling bij het Dollard College te Winschoten.
 
De functie is, afhankelijk van de ervaring, gewaardeerd conform schaal LD 12 volgens CAO Voortgezet Onderwijs.
 
Inlichtingen
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw A. Koster-Schulte, afdelingsdirecteur Dollard College. Tel: 06-11973311
 
Reageren
Uw sollicitatiebrief kunt u mailen naar ksa@dollardcollege.nl ter attentie van 
Mevrouw A. Koster-Schulte, afdelingsdirecteur Dollard College.
 
Sluitingsdatum en planning selectiegesprekken
De sluitingsdatum is 9 januari 2018.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 januari, een mogelijk tweede gesprek op 26 januari.