Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
27 mei 2021 Schoolbreed

Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Vanaf 2 juni gaat onze school weer volledig open en kan uw kind dus weer volgens het normale rooster op alle dagen van de week naar school. Vanaf die datum hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar, maar wel tot alle medewerkers van de school.  Om de school veilig te kunnen openen en geopend te kunnen houden, is het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Door te testen kunnen we coronabesmettingen op school zo veel mogelijk voorkomen. Met deze brief informeren wij u over het gebruik van de zelftesten thuis.

Uw kind krijgt vanaf 31 mei zelftesten mee naar huis, om zichzelf 2x per week preventief thuis te testen. Met preventief testen bedoelen we, testen zonder dat er klachten zijn. De medewerkers van onze school doen dit al bij zichzelf. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden tot onderwijspersoneel en het gebruik van mondkapjes.

  • Vanaf 31 mei krijgt uw kind zelftesten mee naar huis om zichzelf 2x per week preventief (zonder dat er klachten zijn) te testen op het coronavirus.
  • Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij als school in overleg met de GGD wie er thuis moet blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met een zelftest. Voor kinderen tot 16 jaar is hiervoor de toestemming van u als ouder/verzorger nodig.
  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen, uw kind kan gewoon naar school. Wel benadrukken we graag het grote belang van het gebruik van de zelftesten door uw kind(eren): door te testen kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Dit is in het belang van de gezondheid van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als ouder(s).
  • Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden tot het onderwijspersoneel en het gebruik van mondkapjes.

Waarom testen?

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie 2x per week thuis preventief te testen, kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Zo zorgen we er samen voor dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan en leerlingen weer alle dagen van de week les op school krijgen.

Wanneer thuis testen?

Uw kind kan zichzelf 2x per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft uw kind (milde) klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan kan hij/zij geen zelftest afnemen, maar wordt gevraagd om direct een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD.

Hoe werkt de zelftest?

Uw kind kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel.

Het begeleiden van de zelftest

Vooral in het begin is het goed als u uw kind begeleidt bij het afnemen van de zelftest. Bij deze brief ontvangt u een flyer met uitleg hoe de test gebruikt moet worden. Op de flyer staat een QR code waarmee u een filmpje kunt bekijken hoe de zelftest moet worden gebruikt. Op de website www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten vindt u meer informatie voor u als ouders/verzorgers. Deze informatie wordt de komende dagen verder uitgebreid.    

Testuitslag

Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend.

Is de uitslag positief? U / uw kind neemt contact op met school en blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie. Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis.

Het is belangrijk dat u / uw kind contact opneemt met de GGD om ter bevestiging (confirmatie) een tweede coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD kijken of uw kind echt het coronavirus heeft, en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden allemaal getest moeten worden (via bron- en contactonderzoek).

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind kan gewoon naar school. Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

Wanneer op school testen?

Eerder hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van zelftesten op school. Dit doen wij alleen op het moment dat wij weten dat er iemand op school besmet is met het coronavirus (risicogericht testen). Dit blijft zo.

Als er toch een besmetting op school is, bepalen wij in overleg met de GGD wie er thuis moet blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met een zelftest.

Voor kinderen tot 16 jaar is hiervoor de toestemming van u als ouder/verzorger nodig. U kunt in Magister aangeven of u toestemming verleent voor het testen op school.

Het geven van toestemming voor het testen op school is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of maakt uw kind geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind.

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van toestemming. Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op de website van ouderorganisatie Ouders&Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten. Zij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer 088-6050101 of per mail: [email protected].

Houd u s.v.p. onze website en de emailmemo’s die u van ons ontvangt goed in de gaten. Dan bent u altijd op de hoogte.

Is het dragen van een mondkapje op school verplicht?

De mondkapjesplicht is er per 1 december voor alle middelbare scholen.
Dat betekent dat we zowel de leerlingen als de medewerkers verplichten om een mondkapje te gebruiken tijdens momenten waarop ze zich verplaatsen (tijdens de leswisseling, tijdens pauzes, bij binnenkomst en bij vertrek en in de praktijklokalen). Iedere leerling dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Heeft een leerling geen mondkapje bij zich dan kan de school er één verstrekken. We zullen de leerling er dan op wijzen dat we verwachten dat hij/zij de volgende dag zelf voor een mondkapje zorgt.

Wat gebeurt er wanneer een leerling of medewerker positief wordt getest op het Corona-virus?

Ubbo Emmius heeft een vast contactpersoon bij de GGD. Mocht een medewerker of leerling het Corona-virus hebben, dan zal de locatiedirecteur advies vragen aan de contactpersoon bij de GGD. De school besluit uiteindelijk zelf hoe te handelen en zal hierover z.s.m. communiceren met de medewerkers en de ouders van de betreffende klas of locatie.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten of bij een melding vanuit ouders neemt de school tevens contact op met de GGD.
Vanaf de meivakantie kunnen de GGD en de school samen bepalen om zelftesten in te zetten voor de zogeheten “overige contacten”. Dit gebeurt op vrijwillige basis en alleen met toestemming van ouders/verzorgers.

Wanneer blijft mijn kind thuis?

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven 38°C, plotseling verlies van reuk of smaak.

Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts/verhoging en/of benauwdheidsklachten heeft.

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.

Wanneer u uw kind laat testen blijft uw kind, in ieder geval tot de testuitslag bekend is, thuis.

Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft

Er is een beslisboom opgesteld zodat u als ouder precies weet wanneer uw kind thuis moet blijven, en wanneer en hoe u school kunt informeren bij klachten.

Mag mijn kind naar school als iemand binnen het gezin wordt getest?

Als iemand binnen het gezin wordt getest, maar geen koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, mag de rest van het gezin gewoon naar werk of school.

Wanneer iedereen binnen het gezin wordt getest, blijft ieder thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Wanneer de uitslag negatief is (er is dus geen Corona geconstateerd) mag iedereen binnen het gezin weer naar school of aan het werk.

Mogen ouders op school komen?

In principe zijn alleen leerlingen en medewerkers op school. Anderen, waaronder ouders/verzorgers, komen alleen op school indien dit strikt noodzakelijk is. We vragen ouders die op school komen, zich te registreren bij de balie.

Wordt onderwijs op afstand geboden wanneer mijn kind thuis moet blijven?

Wanneer uw kind thuis moet blijven maakt de teamleider of mentor afspraken met u en uw kind omtrent het bijhouden van de lesstof.

Gaan de centrale examens in schooljaar 2020-2021 wel door?

De centrale examens kunnen dit schooljaar gespreid over twee tijdvakken worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. 

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan