Nieuws

Ontwikkelingen coronavirus

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200331_ubbo_online_website_afbeelding_header_corona_1.jpg
20 mei 2020 Schoolbreed

Heropening van de scholen op 2 juni

Op 19 maart hoorden we dat de scholen voor voortgezet onderwijs heropend kunnen worden na Pinksteren. In dit bericht informeren we u over zaken die betrekking hebben op de heropening. Van de locatie van uw kind ontvangt u meer specifieke informatie.
Mocht u andere vragen hebben, bekijk dan ook de antwoorden op veel gestelde vragen onderaan deze pagina.

Verschillen per locatie

De manier waarop het onderwijs tussen Pinksteren en de zomervakantie wordt ingevuld verschilt per locatie. De locatie van uw kind informeert u over het aanbod tot aan de zomervakantie.

Anderhalve meter afstand

Voor alle locaties geldt dat alle aanwezigen binnen een gebouw anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden. Wij zullen erop toezien dat ieder zich aan deze maatregel houdt. We vragen u met uw kind af te spreken om niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school aan te komen en om na de lesdag meteen naar huis te gaan.

Hygiëne en veiligheid

Wanneer de leerlingen op school komen wordt hen gevraagd meteen hun handen te wassen of te desinfecteren. We vragen u hierover ook thuis met uw kind(eren) te spreken. Op die manier worden de afspraken zowel op school als thuis benoemd en dat helpt bij het snel onder de knie krijgen van deze nieuwe routines.
Ieder lokaal is ingericht met inachtneming van de anderhalve meter afstand. We vragen de leerlingen de tafels en stoelen te laten staan zoals deze door ons zijn neergezet.

Roosters

Vanwege de anderhalve meter afstand kunnen niet alle leerlingen gelijktijdig naar school. Iedere locatie bepaalt zelf welke leerlingen wanneer naar school komen. We proberen zoveel mogelijk Magister leidend te laten zijn voor het rooster, maar we kunnen niet voorkomen dat aanvullende schema’s en indelingen nodig zijn. Houdt u daarom s.v.p. de informatie die u van de locatie van uw kind krijgt nauwlettend in de gaten. Wanneer iets niet duidelijk is kunt u telefonisch contact opnemen met de locatie of kunt u een email sturen naar de mentor van uw kind.

Openbaar vervoer

Leerlingen binnen een straal van acht kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen door een ouder/verzorger.
Dit geldt ook voor leerlingen buiten een straal van acht kilometer, maar mocht dit voor uw kind problemen opleveren, dan vragen we u dit z.s.m. te melden bij de locatie van uw kind. We hebben (nog) geen kant- en klare-oplossing, maar weten dan wel om hoeveel leerlingen het gaat, zodat we gericht naar oplossingen kunnen zoeken.

Gebruik kluisjes en telefoontassen

Iedere leerling moet zijn/haar jas en tas meenemen naar het lokaal. De kluisjes en de telefoontassen worden niet gebruikt. De jas en tas bewaart de leerling bij zijn/haar tafel.

Materiaal

Het is van groot belang dat iedere leerling de juiste spullen (boeken, rekenmachine, voldoende papier, pennen, potloden e.d.) meeneemt naar school. Op die manier hoeven leerlingen geen materiaal van anderen te lenen.

Lunch

De kantine van school zal gesloten zijn. Daarnaast is het tijdelijk niet toegestaan om tijdens pauzes het schoolterrein te verlaten. Het is daarom belangrijk dat iedere leerling voldoende te eten en drinken meeneemt naar school.

Ouders in de school

Ouders/verzorgers mogen de school niet betreden. Wanneer u iets wilt melden of vragen blijft de mentor uw eerste aanspreekpunt. U kunt ook telefonisch contact zoeken met de locat

Op onderstaande afbeelding ziet u waar uw kind terecht kan als er een (digitaal) probleem is.

Wat als mijn kind of een gezinslid klachten heeft?

Uw kind blijft thuis wanneer:
– hij/zij klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid;
– hij/zij koorts heeft boven de 38 graden C;
– iemand in het huishouden koorts heeft boven de 38 graden C en/of benauwdheidsklachten heeft;
– iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft.

Uw kind mag weer naar school komen wanneer hij/zij tenminste 7 dagen heeft uitgeziekt en 24 uur geen klachten heeft. Wanneer uw kind thuis bleef vanwege klachten van iemand in het huishouden, mag uw kind weer naar school komen wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft.


Hoe gaat de school om met de overgang naar het volgende leerjaar?

Aan het einde van het schooljaar wordt bepaald welke leerlingen bevorderd worden naar het volgende leerjaar. In deze bijzondere tijd vraagt dat speciale aandacht. Alle leerlingen, die op grond van de normen niet bevorderd kunnen worden, zullen we bespreken. Daarvoor gelden extra criteria op basis waarvan leerlingen toch bevorderd kunnen worden. Belangrijk daarin is de vraag of een leerling voldoende kansrijk zal zijn in het volgende leerjaar op hetzelfde niveau.

Meld ik mijn kind ziek tijdens onderwijs op afstand?

Wat te doen als uw kind ziek is en zijn/haar werk niet kan doen? Moet u hem/haar ziek melden tijdens het leren op afstand? Jazeker.
Normaal gesproken belt u daartoe de locatie van uw zoon/dochter. In deze bijzondere omstandigheden vragen we u om dat tijdelijk anders te doen. Wanneer uw kind te ziek is om te kunnen werken aan schoolzaken, vragen we u om uw kind via magister ziek te melden. Dat kan via de app op uw telefoon of via de computer. Dit kan niet op het account van uw kind, maar alleen op uw eigen account als ouder/verzorger.
Wanneer u de stappen doorloopt tijdens het ziekmelden, kunt u tekst invoeren in een opmerkingenveld. We willen u vragen om daarin kort aan te geven wat de reden is van de ziekmelding.
Let op: meld uw kind alleen ziek wanneer u dat onder normale omstandigheden ook zou doen. Wanneer uw kind lichte verschijnselen heeft, maar wel kan werken aan de schooltaken, meldt u uw kind niet ziek.
Wanneer uw kind ouder is dan 18 en u in magister geen toestemming heeft gegeven voor inzage, kunt u uw kind niet op deze manier ziekmelden.
Ziekmelden kan slechts voor 1 dag.
Is uw kind de volgende dag nog ziek, dan doet u opnieuw een melding en dat geldt ook voor de dagen erna. U hoeft dan niet alle opeenvolgende dagen een opmerking in te voeren, wanneer de situatie niet is gewijzigd.
Mocht het ziekmelden via magister niet lukken, dan kunt u de locatie van uw kind bellen om de ziekmelding alsnog telefonisch te doen, wanneer ook dat niet lukt, vragen we u om een email te sturen naar het algemene emailadres van de locatie van uw kind. Vermeldt u hierin s.v.p. de voor- en achternaam van uw kind, de klas waarin uw kind zit, de dag waarop uw kind ziek is en de reden van de ziekmelding.

Hoe worden de schoolexamens afgerond?

Op iedere locatie zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de laatste schoolexamens worden afgenomen. Nadat alle resultaten in Magister zijn ingevoerd, is er nog één keer een herkansingsronde, vergelijkbaar met de vorige periodes. Je ontvangt hierover bericht van je locatie.

Wanneer hoor ik officieel of ik ben geslaagd?

Misschien heb je als examenleerling na de afronding van alle schoolexamens zelf al uitgerekend of je bent geslaagd of niet. Op 4 juni is echter de landelijke uitslagdatum. Het verzoek om de 4e juni als landelijke uitslagdatum te beschouwen komt van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Op die manier houden we toch een landelijke dag waarop de geslaagde leerlingen de vlag kunnen hijsen, de schooltas buiten kunnen hangen en feest kunnen vieren (uiteraard passend bij de richtlijnen van het RIVM).
Er zal daarom pas op 4 juni officieel met je worden gecommuniceerd of je bent geslaagd of niet.

Wat als ik gezakt ben of mijn cijfer wil verbeteren?

Als je bent gezakt of wanneer je je eindcijfers wilt verbeteren, mag je twee zogeheten resultaatverbeteringstoetsen maken. Deze toetsen gaan over de gehele lesstof van het schoolexamen van een vak en tellen voor 50% mee voor het eindcijfer. Voor de leerlingen van BB en KB geldt dat daarnaast ook een resultaatverbeteringstoets voor het beroepsgerichte profielvak gemaakt mag worden.
Wanneer je voor een vak een resultaatverbeteringstoets maakt wordt het eindcijfer als volgt berekend: je schoolexamencijfer wordt op 1 decimaal afgerond en je cijfer op je resultaatverbeteringstoets wordt op 1 decimaal afgerond. Van deze twee cijfers wordt het gemiddelde berekend, dat vervolgens naar een heel getal zal worden afgerond. Als dit cijfer lager is dan je oorspronkelijke schoolexamencijfer, dan telt dit oorspronkelijke schoolexamencijfer.
De resultaatverbeteringstoetsen worden afgenomen tussen 8 en 12 juni. Op 18 juni hoor je de uitslag van deze toetsen en je definitieve einduitslag.

Waar vind ik de slaag-zakregeling?

de slaag-zakregeling en andere informatie over de examens vindt u op de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/examens-in-het-voortgezet-onderwijs

Ik heb een vraag die hier niet beantwoord wordt. Waar kan ik terecht?

Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten de meeste actuele informatie.
Actuele informatie RIVM
Vraag & antwoord RIVM
Vraag & antwoord Rijksoverheid
De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het coronavirus kan terecht bij 0800-1351.
Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de locatie van uw kind.

Terug
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan