"Tijdens de pauze kun je lekker kletsen in onze mooie kantine."

Verlof en verzuim

Verzuim

Als je ziek bent, is het belangrijk dat je ouders je tijdig afmelden bij de conciërge. De conciërge verwerkt jouw afwezigheid in Magister, zodat de docenten hiervan op de hoogte zijn. Tijdens het tweede lesuur wordt nagegaan welke leerlingen afwezig zijn. Als blijkt dat je wel afwezig bent, maar je niet bent afgemeld, zal de school diezelfde ochtend telefonisch contact opnemen met je ouders.

Als je op school ziek wordt, meld je je persoonlijk af bij de conciërge. Hij overlegt telefonisch met je ouders of ze je kunnen halen of dat je zelf naar huis mag gaan. Zodra je thuis bent, willen we dat graag even horen, want dan zijn wij niet langer ongerust. Kun je door andere oorzaken dan ziekte niet op school komen, dan dient  er vooraf schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de directie.

Als je meer dan drie achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig bent geweest of gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 15 lesuren ongeoorloofd hebt verzuimd, zijn wij op grond van de Leerplichtwet verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.
 

Te laat

Als je te laat komt, meld je je bij de conciërge. Hij gaat na of je een geldige reden hebt en geeft je vervolgens een briefje waarmee je de les in mag.

Wanneer je drie keer te laat bent gekomen, krijgen je ouders hierover een brief en moet jij een uur nablijven. Wanneer je nogmaals drie keer te laat verschijnt, word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.