Veendam

Verlof en verzuim

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_3_verlof-1.jpg

De school heeft de wettelijke verplichting, voortvloeiend uit de wet op de leerplicht, om een goede absentie-registratie te voeren. Als school doen wij ons uiterste best om de absenties zo goed mogelijk te registreren. Leerlingen en ouders kunnen deze absentieregistratie bekijken in Magister.

Verlof

Aanvragen verlof 

Als school mogen we geen vrij geven buiten de schoolvakanties om. Kun je door bepaalde oorzaken niet op school komen, dan moet er vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de schoolleiding. Voor buitengewoon verlof dien je tijdig een schriftelijke aanvraag bij de teamleider.

Verzuim

We spreken van absentie als je om een bepaalde reden niet aanwezig kunt zijn op school. De meest voorkomende absenties vallen in de volgende categorieën:

  • Ziekte
  • Bezoek aan een orthodontist of een specialist
  • Rijexamen

Melden van verzuim

Als er iets bijzonders is waardoor je niet op school kunt komen willen we graag dat je ouders dit van tevoren aan ons doorgeven.

Als je weet, dat je voor kortere tijd absent zult zijn, dan laat je je ouders een briefje schrijven. Ook als het voor langere tijd is moet dit schriftelijk aangevraagd worden. In beide gevallen kan het briefje afgegeven worden aan de conciërge.

  • Mocht je ziek zijn en niet naar school kunnen, dan moeten je ouders voor aanvang van je lessen naar school bellen.
  • Als je door een geldige afwezigheid een proefwerk hebt gemist dan mag je dit inhalen. Je maakt daarvoor zelf een afspraak met de docent.
  • We verzoeken ouders dringend om medische afspraken buiten de lestijd van de leerling te plannen (bijv. huisarts, tandarts, orthodontist, psycholoog, etc.).

Afwezig bij gymnastiek

Als je niet mee kunt gymmen verwachten wij een briefje van een van jouw ouders. Je moet wel bij die gymles aanwezig zijn. Als je langere tijd niet aan de gymles mag deelnemen, moeten je ouders daarover contact opnemen met de docent lo. Van hem krijg je te horen wat je in dat lesuur moet doen. Mocht deze periode langere tijd gaan duren, dan kan de school om een doktersverklaring vragen.

Ongeoorloofd Verzuim 

Als je spijbelt (ongeoorloofd absent bent) worden de gemiste lessen dubbel ingehaald en kan je uitgenodigd worden voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar.

Ziekte

Als je ziek thuis bent, verwachten we van een van jouw ouder(s)/verzorger(s) telefonisch (0599 66 67 88) een ziekmelding voor 9.00 uur ’s morgens.

In de loop van de dag ziek 

Als je in de loop van de dag de school wil verlaten i.v.m. ziekte, dan verwachten we dat jij je afmeldt bij de conciërge. Hij neemt telefonisch contact op met een van jouw ouders/verzorgers. Na goedkeuring van je ouder kun je naar huis gaan. Voor de goede orde is het van belang dat een ouder altijd te bereiken is voor school.

Te laat

Nederland kent een leerplicht. Iedereen tussen vijf en achttien jaar is geheel of gedeeltelijk leerplichtig. Wij verwachten dan ook dat onze leerlingen op tijd in de lessen aanwezig zijn.

Als je te laat bent, dan meld je je bij de conciërge. Die noteert het in Magister en geeft je een briefje mee voor de docent van wie je les hebt. Leerlingen met een buspas mogen alleen het 1e uur iets later (max. 10 minuten) in de les komen en tonen de docent hun buspas.

Maatregelen

Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen.

• 3x te laat: drie keer om 8 uur ‘s ochtends melden op school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

• 6x te laat: twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in overleg met mevrouw Wesseling. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.

• 9x te laat: vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg met mevrouw Wesseling. Je ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

• 10 x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplicht-ambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat er een proces-verbaal volgt. Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Spijbelen

Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn, worden opgeroepen voor een gesprek waarna een passende maatregel volgt. Als je spijbelt worden de gemiste lessen dubbel ingehaald en volgt er een gesprek met je ouders. Ook kun je uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Bij veelvuldig verzuim nemen wij contact op met de ouders.

De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar. Voor het afwezig zijn bij een of meer lessen moet een leerling altijd vooraf toestemming vragen aan de teamleider. Om te beoordelen of uw kind recht heeft op een of meer vrije dagen, gaan we uit van de wettelijke regeling. Dat betekent dat we verzoeken om extra vakantiedagen meestal niet kunnen honoreren. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de teamleider.

Verwijderd uit de les

Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich direct bij een daartoe op de locatie aangewezen functionaris. Er volgt in alle gevallen een passende maatregel. Zeker als er sprake is van herhaalde verwijdering, kan de schoolleiding de leerling schorsen.

St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan