Veendam

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

https://www.ubboemmius.nl/wp-content/uploads/2018/09/20180822_Ubbo_online_beeldmateriaal_5_leerlingbegeleiding-1.jpg

Bij ons staat de leerlingbegeleiding in het teken van zorg voor jou, de individuele leerling. Dit kunnen goed dankzij onze kleinschaligheid.

Mentor

Je mentor is altijd je eerste aanspreekpunt. Iedere klas heeft een mentor. Je kunt naar hem/haar toegaan als je vragen of moeilijkheden hebt. Je hebt wekelijks een mentoruur in je rooster staan. Ook je ouder(s)/verzorger(s) kunnen (indien nodig) altijd een afspraak met de mentor maken. Met je mentor bespreek je de voortgang van je studie, je resultaten en je studievaardigheden. 

Je mentor let speciaal op jouw:

 • Studiehouding
 • Resultaten
 • Gedrag

In het wekelijkse mentoruur houdt je mentor je bezig met: 

 • Hoe te leren (omgaan met lesstof, huiswerk en iPad)
 • Sociale vaardigheden
 • Speciale projecten (pesten, roken e.d.)

Wat doet jouw mentor nog meer?

 • Begeleidt de introductiedagen aan het begin van het schooljaar;
 • Heeft regelmatig overleg over jou en je klasgenoten met de vakdocenten in een leerlingenbespreking;
 • Heeft individuele gesprekken met jou en jouw ouders/verzorgers.

Bij ons staat de leerlingbegeleiding in het teken van zorg voor jou, de individuele leerling. Dit kunnen we goed dankzij onze kleinschaligheid.

Leren leren

In de eerste twee leerjaren werken we met een PTD (= programma van toetsen en determineren). In het PTD staat wanneer je een toets krijgt en wat je daarvoor precies moet kennen en kunnen. Ook staat erin wat je extra moet weten om op te kunnen stromen. In je PTD staan tips hoe je moet leren en wat je moet doen wanneer je betere cijfers wilt halen.

Huiswerkbegeleiding

In het eerste en tweede leerjaar krijg je huiswerkbegeleiding op school. In het huiswerkuur ga je, onder begeleiding van een docent alvast aan de slag met je huiswerk. Je leert zelfstandig werken en leren en je krijgt hulp bij het plannen en organiseren van je huiswerk. Het PTD helpt je hierbij.

Hoe werken we?

 • Er zijn huiswerkuren in klas 2
 • We hanteren duidelijke regels
 • Er is waar nodig speciale zorg

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling achterstanden bij taal, rekenen en/of Engels. Dat weten we vanuit de overdracht van de basisschool en/of uit de uitslag van de CITO VO toetsen die afgenomen worden in leerjaar 1 en 2. Wanneer hiervan sprake is kom je in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit kan steunles of remediale hulp (=RDH) zijn.Ook kan het zijn dat een leerling moeizaam functioneert in de lessen en/of in de school. Wanneer hiervan sprake is dan gaan we hierover in gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Dit gesprek wordt gevoerd door iemand van ons interne ondersteuningsteam. Dat zijn bij ons:

 • Dhr. Koudstaal: Ondersteuningscoördinator
 • Mevr. Adema: schoolpsycholoog
 • Mevr. De Vries: orthopedagoog

Steunles

De steunlesuren zijn bestemd voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben voor de kernvakken: taal/Nederlands, rekenen/wiskunde en/of Engels. Je krijgt deze vorm van ondersteuning aangeboden wanneer je achterstanden hebt. Je ouder(s)/verzorger(s) moeten schriftelijk toestemming geven voor deelname aan de steunlesuren. Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de op de hoogte gehouden van je vorderingen.

RDH (= remediale hulp)

De RDH is voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of andere structurele taal en/of rekenproblemen. Deze leerlingen krijgen intensieve ondersteuning van onze RDH docenten. Je krijgt deze vorm van ondersteuning aangeboden wanneer je een leerprobleem hebt. De ouder(s)/verzorger(s) moeten schriftelijk toestemming geven voor RDH.Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de op de hoogte gehouden van je vorderingen.

Leerlingen met dyslexie hebben een ernstig taalprobleem. Vaak is dyslexie op de basisschool al ontdekt en is er ook een dyslexie-verklaring. Docenten Nederlands kunnen leerlingen aanmelden bij de orthopedagoog.

Dyslexie
Als je dyslectisch bent, heb je mogelijk recht op een aantal faciliteiten, namelijk:

 • Extra tijd bij het maken van toetsen
 • Je schoolboeken op CD-ROM
 • Software waarmee op je eigen laptop teksten kunnen worden voorgelezen.
 • Extra begeleiding tijdens een speciaal begeleidingsuur.

De orthopedagoog overlegt met jou, je ouders en de ondersteuningscoördinator, dhr. Koudstaal, voor welke faciliteiten je in aanmerking komt.

Hoe zorgen we ervoor dat je je veilig voelt op school?

We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt op school. We hanteren daarom duidelijke regels en afspraken en zien erop toe dat deze worden nageleefd. Wanneer jij je niet prettig voelt op school, kun je daarover altijd met iemand in gesprek gaan. Dat kan je mentor zijn, maar ook een vertrouwenspersoon. Binnen ons onderwijs hebben we oog voor jouw welzijn en proberen we je zo goed mogelijk te begeleiden in je sociale ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het vak drama. Dit vak wordt gegeven in het eerste en het tweede leerjaar. Tijdens dit vak werkt de klas aan groepsvorming en leren de leerlingen zichzelf en elkaar beter kennen. Dat maakt dat het zelfvertrouwen wordt vergroot en dat sociale contacten makkelijker worden aangegaan en onderhouden. 

Zorgadviesteam (ZAT)

Voor leerlingen die grotere problemen hebben of veroorzaken, kan de mentor de hulp inroepen van het ZorgAdviesTeam. Hierin zitten onze ondersteunings-coördinator en orthopedagoge, aangevuld met de schoolarts, CJG vertegenwoordigers, een wijkagent, jeugdhulp-verleners en de leerplichtambtenaren. Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers wordt een leerling besproken in het ZAT.

Ondersteuningscoördinator 
Iedere locatie heeft een ondersteuningscoördinator die in principe alle specifieke zorg coördineert. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden van zorg binnen en buiten de school.

Orthopedagoog
Op Ubbo Emmius werken twee orthopedagogen. Deze zijn m.n. betrokken bij onderzoek en geven ondersteuning aan docenten. Bij de orthopedagoog kun je terecht wanneer er problemen zijn op het gebied van het leren op school. Ook voor persoonlijke problemen kun je in veel gevallen bij de orthopedagoog terecht.

Vertrouwenspersonen

Soms loop je met dingen rond waarover je met bijna niemand durft te praten. Dan kun je (vertrouwelijk) spreken met een vertrouwenspersoon.

St. Provinciaal Groninger Studiefonds
16 juli 2019 Winschoten St. Provinciaal Groninger Studiefonds Lees verder Bekijk meer nieuws
Ubbo Emmius ook jouw school? Meld je aan