Taal en rekenen vinden we belangrijk. Deze kennis is een basis voor andere vakken.

Contact met thuis

Contact met thuis is voor de leerling erg belangrijk. We organiseren voor ouders van nieuwe leerlingen al aan het begin van het schooljaar een ouderavond. In de loop van het schooljaar komen ook de ouders van leerlingen uit klas 2 en hoger op school. Naast de gewone ouderavonden hebben we ook spreekavonden, waarbij je ouders verschillende docenten kunnen spreken.

Mentoraat

Mentoren zijn de belangrijkste schakel in het contact met thuis. Als we ons zorgen maken over jouw welzijn of prestaties, neemt de mentor contact op met je ouders. Andersom geldt dat ook: als je ouders zich zorgen maken of vragen hebben, nemen ze contact op met de mentor. In de eerste klas leggen mentoren ook huisbezoeken af als je ouders dat op prijs stellen.

Magister

Jouw ouders kunnen op Magister ons leerlingvolgsysteem, zien wat het huiswerk is, welke cijfers je hebt behaald en wanneer je afwezig was. Op deze manier kunnen je ouders jou bijvoorbeeld makkelijker helpen bij het plannen van werk.

E-mail: infobulletin

Met regelmaat ontvangt u van ons een digitale infobulletin. Ook worden de meeste brieven via de mail verstuurd. Het is belangrijk dat u regelmatig uw mailbox controleert en dat de school over het juiste e-mailadres beschikt. Bij verandering van e-mailadres graag direct doorgeven aan de administratie van de school.

Magister

Op Ubbo Emmius werken we met Magister. Met de inlogcode kunnen jij en je ouders /verzorgers in dit leerlingvolgsysteem. Hierin worden de volgende zaken bijgehouden: absentie, te laat komen, toets cijfers en het huiswerk. Aan het begin van het schooljaar ontvang je thuis een brief met de inlogcode en de handleiding.