Ben je een nieuwe leerling?
Nieuw op het Ubbo Emmius
Bent u een ouder?
Informatie voor ouders
Inloggen UbboNet
Inloggen UbboNet

Leerlingbegeleiding

De mentor is je eerste aanspreekpunt in de school. Dit kan betrekking hebben op het leren, op het maken van keuzes en op problemen die je in je schoolloopbaan ondervindt. De mentor wordt daarbij ondersteund door het Begeleiding- en Adviesteam dat op onze school aanwezig is.

De zorgcoördinator heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het Begeleidings- en Adviesteam. Alle zorgaanvragen komen bij de zorgcoördinator binnen die, afhankelijk van de problematiek, één van de leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de decaan of de orthopedagoog inschakelt.

Binnen het Begeleidings- en Adviesteam is de leerlingenbegeleider het aanspreekpunt voor de leerlingen van het vakcollege.

De leerlingbegeleider vmbo

De leerlingbegeleider vmbo zorgt voor:

  • Eventuele meldingen aan de leerplichtambtenaar.
  • Eventuele meldingen aan de schoolarts.
  • De intake van zorgaanvragen door de mentor/studieloopbaanbegeleider.
  • Begeleiding bij sociaal-emotionele en gedragsproblematiek.
  • Doorverwijzingen naar andere hulpverlenende instanties.

De orthopedagoog

De orthopedagoog is verbonden aan het vmbo. De orthopedagoog begeleidt docenten en leerlingen bij de handelingsplannen van het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt vmbo- en mbo -leerlingen.

De begeleider passend onderwijs

De begeleider passend onderwijs ondersteunt jongeren die extra begeleiding nodig hebben in het kader van hun beperking. Dit betreft veelal jongeren met stoornissen in het autisme spectrum of add/adhd. Het gaat hierbij in veel gevallen om hulp bij het plannen, organiseren en overzicht behouden.

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden erg veel moeite hebt om je te concentreren of je te motiveren voor de studie.

Om te voorkomen dat je gaat spijbelen en teveel achterstand oploopt of dat klasgenoten last krijgen van het gedrag is de Doorstart opgezet. De Doorstart is een samenwerking van het Regionaal Samenwerkingsverband Noord Oost West Groningen, Noorderpoort, Wedeka Bedrijven en de gemeente Stadskanaal. Wij noemen dit ook wel een reboundvoorziening. Hier wordt een aangepast programma aangeboden voor een periode van enkele weken of maanden buiten de school. Dit is niet vrijblijvend.

De bedoeling is dat je uiteindelijk weer terug komt op school en verder gaat met de opleiding.

Faciliteitenpas

Als er door middel van een officiële medische of psychologische verklaring aangetoond kan worden dat er behoefte is aan specifieke maatregelen bij lessen, opdrachten en toetsen/examens kan de faciliteitenpas aangevraagd worden. Dit kan nodig zijn als je bijvoorbeeld dyslectisch bent, adhd, pdd-nos, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte hebt. Een voorbeeld van een maatregel is dat er extra tijd is om toetsen en opdrachten te maken.

Ook als een leerling van oorsprong anderstalig is en korter dan 6 jaar in Nederland verblijft, kan er een faciliteitenpas aangevraagd worden.

Een faciliteitenpas kun je alleen aanvragen als je over een medische of psychologische verklaring beschikt of een bewijs hebt van de verblijfsduur in Nederland. Het Begeleidings- en Adviesteam zal beoordelen of je voor de faciliteitenpas in aanmerking komt. In overleg wordt het “aanvraagformulier faciliteitenpas” ingevuld. Via de mentor krijgt je vervolgens de faciliteitenpas uitgereikt. De faciliteitenpas is persoonlijk.

Veiligheid

Wij vinden een veilige omgeving in en om de school erg belangrijk. Ons uitgangspunt is dat mensen optimaal kunnen presteren in een sfeer van veiligheid, respect en plezier. Veiligheid wordt geboden door bijvoorbeeld een gebouw met genoeg voorzieningen, maar ook door hoe we met elkaar omgaan. Wij voelen ons veilig als we gezien, geaccepteerd, beschermd en gesteund voelen. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk om bij te dragen aan een veilige school zoals die hierboven beschreven is.

Het kan gebeuren dat jij je niet veilig voelt op onze school. Dan kan er altijd een gesprek hierover aangegaan worden met de mentor of een docent die vertrouwen geeft. Uiteraard hebben wij op onze school vertrouwenspersonen die beschikbaar zijn.